Hướng dẫn xuất hoá đơn điện tử thay thế

Hrường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế...

HƯỚNG DẪN XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ THAY THẾ HOÁ ĐƠN BỊ SAI SÓT

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp đã áp dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC nếu hoá đơn có sai sót xem hướng dẫn xử lý tại: https://dailythuetrongdat.com/xu-ly-sai-sot-khi-lap-hoa-don-theo-nghi-dinh-123-2020-va-tt78-2021

Thay thế hoá đơn theo NĐ123 và TT78: https://dailythuetrongdat.com/thay-the-hoa-don-theo-nghi-dinh-123-va-thong-tu-78 

Điều chỉnh hoá đơn theo NĐ123 và TT78: https://dailythuetrongdat.com/dieu-chinh-hoa-don-theo-nghi-dinh-123-va-thong-tu-78 

1./ Quy định về pháp lý

Về mặt pháp lý, quy định về việc điều chỉnh, thay thế đối với hoá đơn điện tử đã lập như sau:

Theo điều 9, thông tư số 32/2011/TT-BTC:

"1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)."

Như vậy: Đối với hoá đơn thay thế có hai điểm quan trọng

Thứ nhất, phải có biên bản ghi nhận sai sót, khẳng định hai bên chưa kê khai thuế và thoả thuận về việc xoá bỏ hoá đơn sai, lập hoá đơn điện tử mới thay thế cho hoá đơn sai đó. Xem mẫu biên bản thoả thuận (tải mẫu ở phần 2 phía dưới)

Thứ hai, hoá đơn thay thế ngoài việc lập lại toàn bộ các nội dung còn phải có dòng chữ hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm

2./ Hướng dẫn cụ thể

Một ví dụ cụ thể như sau:

1./ Hoá đơn đã lập bị sai tên hàng hoá, hai bên lập biên bản điều chỉnh hoá đơn (lưu ý phải có chữ ký đóng dấu bên mua và bên bán)

Tải mẫu biên bản tại đây2./ Đây là hoá đơn bị sai

3./ Đây là hoá đơn thay thế (lưu ý phần tên hàng hoá đã được viết lại cho đúng và có thêm dòng hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm)


Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng