Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tài khoản 466

Thông tư số 200/2014/TT-BTC Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có…

Xem thêm

Tài khoản 461

Thông tư số 200/2014/TT-BTC Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng…

Xem thêm

Tài khoản 441

Thông tư số 200/2014/TT-BTC Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình…

Xem thêm

Tài khoản 421

Thông tư số 200/2014/TT-BTC Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh…

Xem thêm

Tài khoản 419

Thông tư số 200/2014/TT-BTC Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng…

Xem thêm

Tài khoản 418

Thông tư số 200/2014/TT-BTC Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình…

Xem thêm

Tài khoản 417

Thông tư số 200/2014/TT-BTC Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập và…

Xem thêm

Tài khoản 414

Thông tư số 200/2014/TT-BTC Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm…

Xem thêm

Tài khoản 413

Thông tư số 200/2014/TT-BTC Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái 1.1. Chênh lệch…

Xem thêm

Tài khoản 412

Thông tư số 200/2014/TT-BTC Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh…

Xem thêm

Pages

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT