Lưu ý khi sử dụng hoá đơn theo Nghị định 123/2020 và Thông tư 78/2021

Lưu ý khi sử dụng hoá đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN THEO NGHỊ ĐỊNH 123 THÔNG TƯ 78

Một số vấn đề cần lưu ý khi sử dụng hoá đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC:

1./ Nếu có sai sót thì phải báo cáo cho cơ quan thuế

Kể từ ngày áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định mới, khi hoá đơn đã xuất có sai sót, Công ty huỷ, điều chỉnh hoặc thay thế hoá đơn, Công ty phải nộp mẫu 04/SS (thường các phần mềm hoá đơn điện tử đều hỗ trợ sẵn) nộp đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế (khuyến khích nộp ngay nếu có huỷ, điều chỉnh hoặc thay thế hoá đơn để tránh quên)

Xem thêm cách xử lý sai sót khi xuất hoá đơn theo NĐ123 và TT78: https://dailythuetrongdat.com/xu-ly-sai-sot-khi-lap-hoa-don-theo-nghi-dinh-123-2020-va-tt78-2021

2./ Khi xuất khẩu bắt buộc phải xuất hoá đơn GTGT

Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, kể từ ngày được chấp thuận áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định mới, khi XUÂT KHẨU, Quý Công ty bắt buộc phải xuất hoá đơn giá trị gia tăng (trước đây chỉ cần invoice, giờ phải xuất hoá đơn GTGT nếu không sẽ bị phạt).

3./ Dữ liệu hoá đơn sẽ được chuyển ngay tới cơ quan thuế sau khi xuất

Sau khi xuất hoá đơn, dữ liệu sẽ được gửi ngay cho cơ quan thuế. Lưu ý không xuất hoá đơn lùi ngày.

Đối với hoá đơn có mã của cơ quan thuế (hầu hết các doanh nghiệp sẽ sử dụng hoá đơn có mã), sau khi xuất hoá đơn cơ quan thuế cấp mã trên hoá đơn thì hoá đơn mới có giá trị sử dụng.

4./ Hàng năm, số hoá đơn sẽ reset về số 1

Theo điểm a khoản 3 điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

"Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999"

Vậy sang mỗi năm số hoá đơn sẽ reset về số 1

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm