Tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán

Tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán

TỜ KHAI 04/TNCN THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

Tải tờ khai 04/CNV theo TT80/2021/TT-BTC tại đây: 

Tải phụ lục 04-1 kèm theo tờ khai 04/CNV theo TT80/2021/TT-BTC tại đây:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế và tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân)           

                     [01] Kỳ tính thuế:

[01a] Lần phát sinh ngày … tháng … năm ...

[01b] Tháng .... năm .... /Quý...... năm .....

                      [02] Lần đầu[1]:                                [03] Bổ sung lần thứ: …

Cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần[2]

Khai thay cho nhiều cá nhân chuyển nhượng vốn góp[3]

Khai thay cho nhiều cá nhân chuyển nhượng chứng khoán

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

[04] Tên người nộp thuế[4]:……………..……………………................................................

[05] Mã số thuế[5]:

[06] Địa chỉ: ………………………………...………...…………….…………………..................

[07] Quận/huyện: ........................ [08] Tỉnh/thành phố: ......................................................

[09] Điện thoại:……..............….. [10] Fax:….….…….... [11] Email: …..…...……….............

[12] Tên tổ chứccá nhân khai thay (nếu có)[6]:……………………….............................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………..…………………………………………………......................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .........................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .......................... [19] Email: ...............................

[20] Tên đại lý thuế (nếu có)[7]:……………………………….............................................

[21] Mã số thuế:

[22] Hợp đồng đại lý thuế: Số...........................................ngày:................................

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP, NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN[8]

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

Hợp đồng chuyển nhượng

Số

Ngày/tháng/năm

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN HOẶC TỔ CHỨC NƠI CÁ NHÂN CÓ VỐN GÓP[9]

[29] Tên tổ chức phát hành:……………………….......................

[30] Mã số thuế:

[31] Địa chỉ: ……………………..………………………………………………….

[32] Quận/huyện: ................... [33] Tỉnh/Thành phố: ................................................

[34] Điện thoại: ..................... [35] Fax: .......................... [36] Email: ......................

IV. CHI TIẾT TÍNH THUẾ

                                                                                                                                              Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền[10]

I

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp

1

Giá chuyển nhượng

[37]

 

2

Giá vốn của phần vốn góp chuyển nhượng

[38]

 

3

Chi phí chuyển nhượng

[39]

 

4

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn góp [40]=[37]-[38]-[39]

[40]

 

5

Số thuế phải nộp

[41]

 

6

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

[42]

 

7

Số thuế còn phải nộp [43]=[41]-[42]

[43]

 

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

1

Giá chuyển nhượng

[44]

 

2

Số thuế phải nộp

[45]

 

3

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

[46]

 

4

Số thuế còn phải nộp [47]=[45]-[46]

[47]

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:........

…, ngày .... tháng … năm 2023

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

TÔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI THAY

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 


[1] Đánh dấu X vào ô này nếu khai thuế thu nhập cá nhân lần đầu trong kỳ tính thuế (chưa khai bổ sung).

[2] Trường hợp cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì đánh dấu X vào ô này và nộp hồ sơ khai thuế của lần khai thuế đầu tiên cùng với Hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo quy định.

[3] Trường hợp tổ chức khai thuế thay cho nhiều cá nhân thì đánh dấu X vào ô này và nộp Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn góp theo Mẫu 04-1/CNV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

[4] Điền họ và tên của cá nhân là người chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán, sau đây gọi tắt là người nộp thuế.

Lưu ý: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế là cá nhân có chứng khoán chuyển nhượng chưa được tổ chức khấu trừ (khấu trừ theo mức 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần) theo điểm đ khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC và điểm 2 Khoản 16 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

[5] Điền mã số thuế của người nộp thuế.

[6] Điền tên tổ chức, cá nhân khai thay (nếu có).

[7] Điền tên của đại lý thuế (nếu có).

[8] Điền thông tin của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn góp, nhận chuyển nhượng chứng khoán theo bảng bên dưới.

[9] Điền thông tin của tổ chức phát hành chứng khoán hoặc tổ chức nơi cá nhân góp vốn. .

[10] Tại cột này: điền chính xác số tiền tương ứng với cột Chỉ tiêu.


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm