TB số 357/TB-DNL Danh sách NCC nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam

Thông báo số 357/TB-DNL ngày 19/11/2022 của Cục thuế Doanh nghiệp lớn về Danh sách Nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam

DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐĂNG KÝ THUẾ TẠI VIỆT NAM

Thông báo số 357/TB-DNL ngày 19/11/2022 của Cục thuế Doanh nghiệp lớn về Danh sách Nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam

Nguồn: Tổng Cục thuế

https://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/067e7ddb-85f5-4c17-87ed-59defb11d643/Thongbao_357_TB-DNL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE067e7ddb-85f5-4c17-87ed-59defb11d643


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm