Quy định mới nhất về đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Quy định mới nhất về đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế áp dụng từ năm 2021

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VỚI CƠ QUAN THUẾ TỪ 2021

1./ Quy định về khấu trừ thuế đã bỏ đăng ký tài khoản ngân hàng từ năm 2016

Theo điều 1 thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ 15 tháng 12 năm 2016) quy định như sau:

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

Như vậy, so với thông tư số 219/2013/TT-BTC và thông tư số 151/2014/TT-BTC thì đã loại bỏ đoạn quy định "tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế"

2./ Mẫu đăng ký thuế cũng đã bỏ mục đăng ký tài khoản ngân hàng từ 17/01/2021

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 (hiệu lực từ 17/01/2021), mục biểu mẫu đăng ký thuế cũng đã bỏ phần đăng ký tài khoản ngân hàng.

(Trước đây, biểu mẫu đăng ký thuế theo thông tư 95/2016/TT-BTC có mục đăng ký tài khoản ngân hàng, vì vậy nếu thay đổi hoặc bổ sung, doanh nghiệp phải nộp mẫu 08/MST hoặc thông báo qua sở kế hoạch đầu tư, giờ biểu mẫu đã bỏ mục này)

Như vậy, biểu mẫu đăng ký thuế không còn nội dung đăng ký tài khoản ngân hàng nên khi bổ sung tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp cũng không cần thông báo lên cơ quan thuế nữa.

3./ Biểu mẫu đăng ký lên Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã bỏ nội dung thông báo tài khoản ngân hàng

Ngày ngày 16 tháng 3 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT (hiệu lực từ 01/05/2021), theo đó đã bỏ mục thông báo số tài khoản ngân hàng ở phần thông tin về thuế (cả mẫu đăng ký mới và đăng ký thay đổi đều đã bỏ). Việc bỏ này là để thống nhất với quy định về đăng ký thuế.

Tóm lại

- Quy định về việc đăng ký tài khoản ngân hàng lên thuế để được khấu trừ đầu vào đã được bãi bỏ từ năm 2016;

- Quy định về đăng ký thuế cũng đã bỏ mục đăng ký tài khoản ngân hàng từ tháng 01/2021

- Quy định về đăng ký lên sở kế hoạch đầu tư cũng đã bỏ mục đăng ký tài khoản ngân hàng từ tháng 05/2021 để thống nhất với quy định về đăng ký thuế.


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm