Mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

MẪU XÁC NHẬN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ THUẾ

Mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC:

(1) Mẫu 01/ĐNXN (thường dùng): Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước

(2) Mẫu 01/TB-XNNV: Thông báo về việc việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước

(3) Mẫu 03/HTQT: Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài

(4) Mẫu 04/HTQT: Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam 

(5) Mẫu 05/HTQT: Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam đối với thu nhập từ tiền lãi cổ phần, lãi tiền cho vay, tiền bản quyền, phí dịch vụ kỹ thuật

(6) Mẫu 06/HTQT: Giấy đề nghị xác nhận cư trú của Việt Nam

(7) 07/HTQT: Giấy chứng nhận cư trú

Chi tiết mẫu Mẫu 01/ĐNXN theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC:

Mẫu số: 01/ĐNXN

(Ban hành kèm theo Thông tư số

80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính gửi: ..............………

o Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước

o Xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước

o Xác nhận cho Nhà thầu nước ngoài không trực tiếp kê khai, nộp thuế  với cơ quan thuế mà do tổ chức, cá nhân Bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay 

[01] Tên người nộp thuế:.....................................................................................................

[02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):..............................................................................................

[04] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[05] Hợp đồng đại lý thuế: Số.......................................... ngày...........................................

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế, đề nghị cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế như sau:

hợp đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, thì ghi:>

  1. Thời gian đề nghị xác nhận (năm dương lịch):
  2. Thông tin nghĩa vụ thuế đề nghị xác nhận:

S

T

T

Mã số thuế

Tên người nộp thuế

 

 

Chương

Tiểu mục

Loại tiền

Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp

Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp

Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn phải nộp hoặc nộp thừa (+/-)

Số tiền thuế GTGT, TTĐB còn được khấu trừ

Cơ quan thu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG:

(Chi tiết theo từng loại tiền)

 

 

 

 

 

  1. Lý do đề nghị: …………………………………………………………………

  1. Thời gian nộp tiền vào ngân sách nhà nước (trong năm dương lịch) đề nghị xác nhận: Từ ngày …/…/.... đến ngày …/…/….:
  2. Thông tin số thuế đã nộp ngân sách nhà nước đề nghị xác nhận:

o Theo loại thuế:

STT

Mã số thuế

Tên người nộp thuế

Tên loại thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Chương

Tiểu mục

 

Loại tiền

Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp

Cơ quan thu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG:

(Chi tiết theo từng loại tiền)

 

 

 

 

o Theo chứng từ nộp thuế:

STT

Mã số thuế

Tên người nộp thuế

Số chứng từ nộp NSNN

Ngày chứng từ nộp NSNN

Mã ID khoản phải nộp (nếu có)

Nội dung nộp NSNN

Chương

 

Tiểu mục

 

Số tiền

Loại tiền

Cơ quan thu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG:

(Chi tiết theo từng loại tiền)

 

 

 

 

 

  1. Lý do đề nghị:
  2. Thông tin, tài liệu gửi kèm (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Hình thức đề nghị nhận kết quả xác nhận:

         o Qua tài khoản giao dịch thuế điện tử tại:

         o Qua bưu điện theo địa chỉ: ……………………………………………

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:.......

Chứng chỉ hành nghề số:.......

 

 

…, ngày….tháng…..năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu(nếu có)/Ký điện tử)

 

____________

Ghi chú:

- Người nộp thuế chỉ được lựa chọn một trong ba nút tích đề nghị xác nhận.

- Trường hợp thực hiện xác nhận cho Nhà thầu nước ngoài không trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà do tổ chức, cá nhân Bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay thì tích chọn Xác nhận cho Nhà thầu nước ngoài không trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà do tổ chức, cá nhân Bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay.

- Cột Mã số thuế, tên NNT trong bảng: Người nộp thuế ghi theo mã số thuế và tên người nộp thuế đề nghị xác nhận, đơn vị phụ thuộc của người nộp thuế. Trường hợp tích vào nút “Xác nhận cho Nhà thầu nước ngoài không trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà do tổ chức, cá nhân Bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay” thì ghi thông tin tại chỉ tiêu [02] là mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam, còn Cột Mã số thuế, tên NNT trong bảng ghi mã số thuế của nhà thầu nước ngoài cần xác nhận nghĩa vụ thuế.

- Trường hợp đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN, tại Điểm 2 Người nộp thuế chỉ được lựa chọn một trong hai đề nghị xác nhận: theo loại thuế hoặc theo chứng từ nộp thuế.

- Cột ghi chú (14) tại bảng Theo chứng từ nộp thuế tại Điểm 2. Thông tin số thuế đã nộp ngân sách nhà nước đề nghị xác nhận được sử dụng để ghi các thông tin thay đổi trong trường hợp chứng từ nộp thuế đã được điều chỉnh thông qua tra soát hoặc các trường hợp khác làm thay đổi thông tin chứng từ nộp thuế ban đầu.


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm