Mẫu quyết định cử nhân viên đi học

Mẫu quyết định cử nhân viên đi học

Tải Mẫu quyết định cử nhân viên đi học tại đây

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ...

-------------------------

Số: 01/2019/QĐ-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử đi đào tạo

Giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ....

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ....;

- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử các ông bà có tên dưới đây tham dự lớp học tiếng Anh phục vụ nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại Trung tâm Anh ngữ ILA (Chi nhánh 2 Công ty TNHH ILA Việt Nam tại Hà Nội), địa chỉ: 6-8B phố Huế, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội:

STT

Họ và tên

Thời gian khoá học

1

Phạm Thị Thu Hà

Từ ngày 29/09/2019 đến ngày 29/10/2019

2

Nguyễn Thị Hoa Phượng

Từ ngày 29/09/2019 đến ngày 29/10/2019

Điều 2: Chi phí khoá học do CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ .... chi trả. Sau khi tham dự khoá học, người lao động có trách nhiệm cam kết làm việc tối thiểu 06 tháng tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ .... kể từ ngày chấm dứt khoá học.

Điều 3: Nhân viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ....... và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Lưu.

Giám đốc

(Ký và đóng dấu)

 

 

Cam kết: Sau khi hoàn thành khoá học tiếng Anh phục vụ nghiệp vụ Xuất nhập khẩu, tôi cam kết làm việc tối thiểu 06 tháng tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ....... kể từ ngày chấm dứt khoá học.

 

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Công chứng hợp đồng khác chứng thực hợp đồng, hãy thận trọng

Công chứng hợp đồng khác chứng thực hợp đồng, hãy thận trọng