Mẫu quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán công ty

MẪU QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mẫu quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán công ty

Tải tại đây

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TRỌNG ĐẠT

-----------------------------

Số: 01/2018/QĐ-NS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng

------------------

Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Trọng Đạt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Trọng Đạt;

- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Lưu Thị Huyền .......

Giới tính: .........................................

Sinh ngày ...................................

Dân tộc: ............................. Quốc tịch: ................................................

Chứng minh nhân dân số ......................... cấp ngày      tháng       năm                    

Nơi cấp: ...............................

Địa chỉ thường trú: ....................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................

giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Trọng Đạt.

Kể từ ngày 28 tháng 07 năm 2018.

Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng

- Tổ chức công tác kế toán tại Công ty;

- Giúp Giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Tuân thủ quy chế quản lý nội của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật về thuế, kế toán, thống kê và các quy định khác có liên quan;

- Ký chứng từ kế toán, giao dịch ngân hàng theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn cho ban lãnh đạo công ty trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Điều 3: Bà Lưu Thị Huyền ........ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Lưu.

Giám đốc

(Ký và đóng dấu)

 

 

 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm