Mẫu hợp đồng mượn tiền

Mẫu hợp đồng mượn tiền

Tải mẫu hợp đồng mượn tiền tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------***-------

HỢP ĐỒNG MƯỢN TIỀN

Căn cứ:

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ........., chúng tôi gồm có:

Bên A: (Bên cho mượn)

Ông  ...................

Sinh ngày: ....................

Số CMND: ........................ Cấp ngày: .......................   Nơi cấp: ...............................

Địa chỉ thường trú: ..............................

Bên B: (Bên mượn)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng .......................

Địa chỉ: ......................

Mã số thuế: ....................

Đại diện:  Ông ................................      Chức vụ: Giám đốc

Cùng nhau thoả thuận các điều khoản sau:

1. Bên A đồng ý cho bên B mượn số tiền là: 200.000.000 VNĐ.

Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng./.

2. Thời hạn mượn: Từ ngày 01/01/2019 đến khi bên A thông báo yêu cầu trả lại tiền.

Khi bên A có yêu cầu nhận lại tiền, bên B phải trả cho bên A trong vòng 03 ngày làm việc.

3. Phương thức cho vay: Bằng tiền mặt

4. Kể từ thời điểm Bên B ký vào hợp đồng, Bên B xác nhận đã nhận đủ số tiền do Bên A chuyển giao;

5. Hai bên cam kết ký hợp đồng trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng xuất không bị lừa dối, ép buộc.

6. Hợp đồng này có hiệu kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau làm căn cứ thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT