Mẫu đăng ký nhận kết quả BHXH qua bưu điện

Mẫu đăng ký nhận kết quả BHXH qua bưu điện

Mẫu đăng ký nhận kết quả BHXH qua bưu điện

Bạn muốn nhận kết quả xử lý hồ sơ bảo hiểm xã hội và nhận thẻ bảo hiểm y tế qua bưu điện thì nộp mẫu này cho cơ quan BHXH. Tải về tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN GIAO – NHẬN KẾT QUẢ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

              

Kính gửi:    BHXH quận Thanh Xuân

Đơn vị sử dụng lao động: Công ty TNHH …….

Đồng ý đăng ký thực hiện giao, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH quận ……………… qua dịch vụ bưu chính.

Thông tin đăng ký như sau :

Tên đơn vị đăng ký tham gia: ……………………………………………..

Mã số tham gia BHXH: ……………………………………………………

Tên cán bộ giao,nhận hồ sơ: ……………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………

Địa chỉ đơn vị: ……………………………………………………………..

Địa chỉ giao, nhận kết quả giải quyết TTHC: ……………………………..

……………………………………………………………………………..

 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT