Mẫu biên bản trả lại hàng

Mẫu biên bản trả lại hàng

Tải mẫu biên bản trả lại hàng tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN TRẢ LẠI HÀNG

Hôm nay, vào lúc ……., ngày……tháng……năm……

Tại: Công ty TNHH..................................... chúng tôi gồm:

1. BÊN BÁN (BÊN A)…………………………………………….….

Địa chỉ:………………………………..……………………………….………………..

Điện thoại:………………………………...………Email:……………………………..

Mã số thuế:……………………………………..……………………………………….

Đại diện:………………………………..…………..Chức vụ:………………..………..

2. BÊN MUA (BÊN B):………………………………………..……………..

Địa chỉ:………………………………..……………………………….………………..

Điện thoại:………………………………...………Email:……………………………..

Mã số thuế:……………………………………..……………………………………….

Đại diện:………………………………..…………..Chức vụ:………………..………..

Bên B trả lại hàng đã mua và Bên A đồng ý nhận lại hàng đã bán theo hoá đơn số ........ ký hiệu ............. ngày ..........................., cụ thể các mặt hàng trả lại như sau:

STT

Tên hàng hoá dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng

 

 

 

 

 

Thuế GTGT (10%)

 

 

 

 

 

Tổng giá thanh toán

 

 

 

 

 Tổng giá thanh toán của hàng trả lại ghi bằng chữ: .......................

Lý do trả hàng: Do hàng hoá đã giao không đúng quy cách./.

Bên B nhận thấy hàng hóa không đạt chất lượng như yêu cầu.

Biên bản này xác nhận rằng Bên B nhất trí trả lại hàng và Bên A nhất trí nhận lại số hàng  trên.

Bên B có trách nhiệm xuất trả lại hóa đơn cho Bên A số hàng đã nêu trên.

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

 Đại diện bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Toàn bộ quy định về tạm nộp thuế TNDN hiện hành

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, tổng số thuế TNDN tạm nộp 03 quý đầu năm phải đạt tối thiểu 75%…