Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng tại đây

 

CÔNG TY TNHH...

 -------

Số: .....2019/BBTL..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ Bộ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ hợp đồng số           ký ngày              giữa Công ty           và Công ty        ;

Chúng tôi gồm có:

BÊN A

:

 

Người đại diện

:

 

Chức vụ: 

:

 

Địa chỉ

:

 

Mã số thuế

:

 

Số tài khoản

:

 

BÊN B

:

 

Người đại diện

:

 

Chức vụ

:

 

Địa chỉ

:

 

Mã số thuế

:

 

Sau khi thoả thuận, hai bên đi đến thống nhất như sau:

Điều 1: Thanh lý hợp đồng thuê

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng số     ký ngày    giữa    và   .

Thời điểm chấm dứt: Kể từ ngày:...............................                 .

Điều 2: Bàn giao lại tài sản thuê

Bên B bàn giao lại cho bên A tài sản đã thuê theo hợp đồng số        ký ngày                  . Việc bàn giao được hoàn thành tại thời điểm hai bên ký vào biên bản thanh lý hợp đồng này.

Điều 3: Thanh toán tiền thuê

Bên B có trách nhiệm thanh toán tiền thuê cho bên A theo đúng thoả thuận tại hợp đồng số ............ ký ngày ..................................

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện./.

 

BÊN A

 

 

BÊN B

 

 

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Toàn bộ quy định về tạm nộp thuế TNDN hiện hành

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, tổng số thuế TNDN tạm nộp 03 quý đầu năm phải đạt tối thiểu 75%…