Kê khai thuế thay đối với thưởng doanh số, khuyến mại, chiết khấu cho HKD

Kê khai thuế thay đối với thưởng doanh số, khuyến mại, chiết khấu..... cho Hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (Gọi tắt là "hộ khoán")

KÊ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI KHUYẾN MẠI CHIẾT KHẤU CHO HKD CNKD

1. Tổ chức thưởng, hỗ trợ, chiết khấu phải kê khai nộp thuế thay hộ khoán

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 5 Điều 7 NĐ126/2020/NĐ-CP:

"đ) Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định."

2. Thực hiện kê khai và nộp thuế thay theo tháng hoặc quý

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2021/TT-BTC:

"Điều 8. Phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân

1. Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong các trường hợp sau đây:

.... c) Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán; ....

2. Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này khai thuế, nộp thuế như sau:

.....b) Trường hợp khai thuế thay, nộp thuế thay cho đối tượng hướng dẫn tại điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều này thì tổ chức thực hiện khai thuế, nộp thuế theo tháng hoặc quý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế....."

3. Tờ khai theo thông tư số 40/2021/TT-BTC

Tờ khai 01/CNKD và Phụ lục 01-1/BK-CNKD (Thông tư số 40/2021/TT-BTC) 

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá