Mẫu bộ hồ sơ hủy hóa đơn đầy đủ

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế...

MẪU HỒ SƠ HỦY HÓA ĐƠN

Theo khoản 3, điều 29 thông tư số 39/2014/TT-BTC, hồ sơ hủy hóa đơn bao gồm:

- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

- Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

- Biên bản hủy hóa đơn;

- Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Đại lý thuế Trọng Đạt xin gửi tới các bạn bộ hồ sơ mẫu để hủy hóa đơn

1./ Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn

2./ Biên bản kiểm kê hóa đơn hủy

3./ Biên bản hủy hóa đơn

Tải trọn bộ hồ sơ tại đây

4./ Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Lập trên HTKK nộp qua mạng.

Trên đây là mẫu hồ sơ hủy hóa đơn theo thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn, hãy liên hệ hotline để được trợ giúp: 0965.607.288

 


Mẫu Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ …

-----------------------

Số: 01/2019/QĐ-HHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập hội đồng hủy hóa đơn)

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/ NĐ-CP ngày 17/01/2014 của chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị.

CÔNG TY…

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng thanh hủy hóa đơn

Thành viên Hội đồng thanh hủy hóa đơn gồm:

- Ông/Bà                                                                      Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

- Ông/Bà                                                                      Kế toán – Thành viên hội đồng

Nhiệm vụ của Hội đồng thanh hủy hóa đơn:

- Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu, mẫu số hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy.

- Tiến hành hủy hóa đơn đã thống kê theo quy định của pháp luật liên quan;

- Thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký

 

 

TM. CÔNG TY…

(Ký tên, đóng dấu)

 

 


Mẫu Biên bản kiểm kê hóa đơn hủy

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ …

--------------------------

Số: 01/2019/BBKKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

 Hà Nội, ngày       tháng     năm 2019

BẢN KIỂM KÊ CÁC LOẠI HÓA ĐƠN TỒN CẦN HỦY

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày    tháng     năm            , tại văn phòng Công ty...

Chúng tôi gồm các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn của Công ty …, tiến hành kiểm kê các loại hóa đơn đã mua, đã sử dụng và số hóa đơn chưa sử dụng hết cần hủy.

Thành viên Hội đồng hủy hóa đơn gồm:

- Ông/Bà                                                                      Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

- Ông/Bà                                                                      Kế toán – Thành viên hội đồng

Vắng mặt: 0

Sau khi kiểm kê, Hội đồng hủy hóa đơn của Công ty … đã thống kê được số lượng hóa đơn đã mua, đã sử dụng và số hóa đơn chưa sử dụng hết cần hủy chi tiết như sau:

Loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số hóa đơn đã mua

Số hóa đơn đã sử dụng

Số hóa đơn cần hủy

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Hoá đơn bán hàng

02/GTTT3/001

AA/14P

0000001

0000500

0000001

0000234

0000235

0000500

TỔNG CỘNG

500

234

266

 

Việc kiểm kê kết thúc vào hồi 10h00 ngày    tháng     năm            . Các thành viên Hội đồng huỷ hoá đơn của Công ty … cùng nhau ký vào biên bản kiểm kê các loại hoá đơn cần huỷ

GIÁM ĐỐC – Chủ tịch hội đồng

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Kế toán – Thành viên hội đồng

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 


Mẫu Biên bản hủy hóa đơn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ …

--------------------------

Số: 01/2019/BBKKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

Hà Nội, ngày       tháng    năm 2019

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Hôm nay, vào hồi 10h10 ngày    tháng     năm            , tại văn phòng Công ty...

Chúng tôi gồm các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn của Công ty..., tiến hành huỷ hoá đơn theo quyết định số 01/2019/QĐ-HHĐ ngày     tháng      năm           của Công ty... và biên bản kiểm kê hoá đơn cần huỷ số 01/2019/BBKKHĐ ngày     tháng      năm             của Hội đồng hủy hóa đơn của Công ty....

Thành viên Hội đồng hủy hóa đơn gồm:

- Ông/Bà                                                                      Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

- Ông/Bà                                                                      Kế toán – Thành viên hội đồng

Vắng mặt: 0

Cùng tiến hành công tác quyết toán hủy hóa đơn theo quy định với các nội dung sau:

  1. Hóa đơn cần hủy:

Số lượng hóa đơn đã mua, đã sử dụng và số lượng hóa đơn chưa sử dụng hết cần hủy chi tiết như sau:

Loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số hóa đơn đã mua

Số hóa đơn đã sử dụng

Số hóa đơn cần hủy

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Hoá đơn bán hàng

02/GTTT3/001

AA/14P

0000001

0000500

0000001

0000234

0000235

0000500

TỔNG CỘNG

500

234

266

  1. Lý do hủy hoá đơn

Hoá đơn không tiếp tục sử dụng được huỷ theo quy định tại thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/ NĐ-CP ngày 17/01/2014  của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  1. Phương pháp hủy hoá đơn

{Đối với hóa đơn giấy}: Hội đồng hủy hóa đơn quyết định sử dụng phương pháp xén nhỏ toàn bộ các liên hóa đơn để hủy hết số hóa đơn không tiếp tục sử dụng.

{Đối với hóa đơn điện tử}: Hội đồng hủy hóa đơn quyết định sử dụng phương pháp hủy trên phần mềm toàn bộ các liên hóa đơn để hủy hết số hóa đơn không tiếp tục sử dụng.

  1. Kết quả hủy hoá đơn

Hội đồng hủy hóa đơn đã tiến hành xén nhỏ/hủy trên phần mềm toàn bộ số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng hết chi tiết như sau:

STT

LOẠI HD

MẪU SỐ

KÝ HIỆU

TỪ SỐ

ĐẾN SỐ

SỐ LƯỢNG

1

Hoá đơn bán hàng

02/GTTT3/001

AA/14P

0000235

0000500

266

  1. Ý kiến hội đồng huỷ hoá đơn

Các thành viên Hội đồng hủy hoàn toàn thống nhất và đồng ý với kết quả hủy các số hóa đơn trên. Các số hóa đơn cần hủy đã được xén nhỏ/hủy trên phần mềm, đảm bảo không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hóa đơn nào theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác huỷ hoá đơn kết thúc vào lúc  giờ  phút, ngày  tháng  năm. Biên bản đã được đọc cho các thành viên Hội đồng huỷ hoá đơn cùng nghe và thống nhất ký tên.

 

GIÁM ĐỐC – Chủ tịch hội đồng

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Kế toán – Thành viên hội đồng

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng