Điền mã giao dịch điện tử trong trường hợp khai bổ sung nhiều lần

Điền mã giao dịch điện tử trong trường hợp khai bổ sung nhiều lần

ĐIỀN MÃ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG TRƯỜNG HỢP KHAI BỔ SUNG NHIỀU LẦN

Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung nhiều lần (có các tờ khai chính thức, khai bổ sung lần 1, khai bổ sung lần 2, khai bổ sung lần 3) thì trên tờ khai bổ sung lần 3 điền mã giao dịch điện tử theo tờ khai nào (theo tờ khai lần đầu, tờ khai lần 1 hay tờ khai lần 2?)

Theo hướng dẫn tại mẫu 01-1/KHBS ban hành kèm thông tư số 80/2021/TT-BTC:

[02] Mã giao dịch điện tử: ……

Ghi chú:

Chỉ tiêu [02]: Mã giao dịch điện tử của tờ khai lần đầu có sai sót cần bổ sung, điều chỉnh.

Như vậy, trên tờ khai bổ sung, mã giao dịch điện tử sẽ điền mã giao dịch của tờ khai lần đầu.

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng