Công văn số 1853/TCT-CS ngày 09/05/2019

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 83936/CT-TTHT ngày 24/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1853/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 83936/CT-TTHT ngày 24/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 13, khoản 21 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 3 và Điều 9 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin.

Căn cứ quy định tại Điều 3, Điều 18 và Điều 28 Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội về phương thức chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ.

Căn cứ các quy định và theo nội dung trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 83936/CT-TTHT: trường hợp Công ty TNHH CK&T cung cấp dịch vụ trung gian đào tạo, dịch vụ đào tạo vận hành, quản trị hệ thống, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo chuyển giao chuyển công nghệ mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc không đáp ứng các quy định tại các pháp luật liên quan thì thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 83936/CT-TTHT nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để báo cáo)
;

- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, Cục CNTT (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm