Chính sách thuế tháng 5 năm 2019

Một số chính sách thuế nổi bật tháng 5/2019: Trường hợp bán hàng ngoại tỉnh trọn gói cả vận chuyển, lắp đặt, hiệu chỉnh, chạy thử, chuyển giao công nghệ thì...

CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 5 NĂM 2019

A/ Về thuế giá trị gia tăng.

1./ Về thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:

Tổng cục Thuế có công văn số 1371/TCT-KK ngày 12/04/2019 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh TP Hà Nội về thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.

Theo đó, trường hợp Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội phát sinh hợp đồng cung cấp máy móc trang thiết bị giảng dạy cho đơn vị tại tỉnh Phú Thọ, hình thức hợp đồng cung cấp trọn gói bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt hiệu chỉnh chạy thử và chuyển giao công nghệ thì Công ty kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp, lắp đặt, thi công công trình tại Phú Thọ theo hướng dẫn tại điểm đ Khoản 1 Điều 11 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2017).

2./ Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động vay thuốc, dịch truyền, vật tư y tế của Bệnh viện.

Tổng cục Thuế có công văn số 1385/TCT-CS ngày 16/4/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động vay thuốc, dịch truyền, vật tư y tế của Bệnh viện.

Theo đó, trường hợp Bệnh viện ký hợp đồng vay thuốc, dịch truyền, vật tư y tế phù hợp với quy định của pháp luật để phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện, nếu đến thời hạn trả thuốc, dịch truyền, vật tư y tế nhưng Bệnh viện không có hàng hóa để hoàn trả bên cho vay và phải trả bằng tiền thì bên cho vay phải lập hóa đơn tính, nộp thuế GTGT theo đúng quy định. Thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm bên cho vay chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho Bệnh viện.

B/ Về Thuế thu nhập doanh nghiệp.

1./ Về chính sách thuế đối với khoản trợ cấp cho nhân viên thôi việc cao hơn mức quy định.

Tổng cục Thuế có công văn số 1352/TCT-DNNCN ngày 11/4/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản trợ cấp cho nhân viên thôi việc cao hơn mức quy định.

Theo đó, Công ty có trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp được chi trả bởi Cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp Công ty chi trả khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động cao hơn mức quy định của Bộ Luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

2./ Chính sách thuế TNDN đối với trường hợp cá nhân sử dụng nhà của Công ty.

Tổng cục Thuế có công văn số 1339/TCT-CS ngày 10/4/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty mua nhà chung cư phục vụ cho việc lưu trú của Giám đốc Công ty, chuyên gia nước ngoài (nếu có), nếu tại Hợp đồng lao động ký với Giám đốc, chuyên gia nước ngoài quy định Công ty chi trả tiền lương (không bao gồm tiền nhà ở) và chịu trách nhiệm bố trí nơi ở cho Giám đốc, chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác tại Việt Nam thì Công ty được trích khấu hao đối với căn hộ do Công ty mua và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

3./ Xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017.

Tổng cục Thuế có công văn số 1267/TCT-DNL ngày 08/4/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về vướng mắc trong áp dụng Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017.

Theo đó, tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP được tính trên tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ giao dịch vay với bên liên kết hay bên độc lập.

4./ Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tổng cục Thuế có công văn số 1667/TCT-CS ngày 25/4/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế.

Theo đó, về thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 21/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; trường hợp nếu dự án đầu tư mở rộng của Công ty bắt đầu thực hiện từ năm 2016 dẫ được hưởng ưu đãi theo điều kiện khác thì thời gian hưởng ưu đãi theo điều kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phải trừ đi thời gian ưu đãi đã hưởng (dự án đầu tư mở rộng không được hưởng mức thuế suất ưu đãi)

C/ Về Thuế thu nhập cá nhân:

1./ Về chính sách thuế đối với khoản trợ cấp cho nhân viên thôi việc cao hơn mức quy định.

Tổng cục Thuế có công văn số 1352/TCT-DNNCN ngày 11/4/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản trợ cấp cho nhân viên thôi việc cao hơn mức quy định.

Theo đó, trường hợp Công ty chi trả tiền lương và trợ cấp thôi việc (phần vượt mức quy định của Bộ luật Lao động) từ  hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên cho người lao động sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả cho người lao động theo hướng dẫn tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

2./ Chính sách thuế TNCN đối với trường hợp cá nhân sử dụng nhà của Công ty.

Tổng cục Thuế có công văn số 1339/TCT-CS ngày 10/4/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty mua nhà chung cư phục vụ cho việc lưu trú của Giám đốc Công ty, chuyên gia nước ngoài (nếu có), nếu tại Hợp đồng lao động ký với Giám đốc, chuyên gia nước ngoài quy định Công ty chi trả tiền lương (không bao gồm tiền nhà ở) và chịu trách nhiệm bố trí nơi ở cho Giám đốc, chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác tại Việt Nam thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động căn cứ vào chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác (nếu có) tương ứng với thời gian Giám đốc, chuyên gia sử dụng nhà ở theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

3./ Liên quan đến việc cam kết chưa đến mức khấu trừ thuế của cá nhân người lao động.

Tổng cục Thuế có công văn số 1353/TCT-DNNCN ngày 11/4/2019 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về vướng mắc thuế TNCN.

Theo đó, trường hợp trong năm 2018 người lao động là cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng chưa trích khấu trừ 10% do có bản cam kết theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 25, Thông tư soos/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính nhưng trong qua trình kiểm tra cơ quan thuế phát hiện có sự gian lận về cam kết của người nhận thu nhập thì cá nhân nhận thu nhập bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế theo các quy định tại điểm a, khoản 2, điều 6 và khoản 2, Điều 10, Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

4./ Chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phí nghỉ mát cho nhân viên.

Tổng cục Thuế có công văn số 1650/TCT-DNNCN ngày 24/4/2019 hướng dẫn VP Đại diện về chính sách thuế TNCN.

Theo đó:

- Trường hợp, khoản chi phí nghỉ mát do VP Đại diện chi cho người lao động từ quỹ phúc lợi mà khoản chi này ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản tiền này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Trường hợp, khoản chi chung cho tập thể người lao đọng không ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

- Trường hợp cá nhân (người lao động) thuộc văn phòng đại diện thực tế nhận được khoản chi nghỉ mát chi từ VP Đại diện nêu trên thì khoản thu nhập này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

D/ Về Hóa đơn:

1./ Về việc thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực:

Tổng cục Thuế có công văn số 1381/TCT-DNL ngày 12/04/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về việc thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực.

Theo đó, trường hợp hóa đơn điện tử của Công ty đã được cơ quan thuế xác thực, đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa cung ứng dịch vụ nhưng do lỗi thao tác dân đến hóa đơn điện tử bị hủy nhầm thì hóa đơn điện tử này sẽ không có giá trị sử dụng và không thể khôi phục lại được. Công ty lập văn bản thỏa thuận với bên mua ghi rõ sai sót, đồng thời lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn bị hủy. Công ty chịu trách nhiệm về việc lập hóa đơn điện tử mới thay thế theo quy định.

E/ Thuế nhà thầu:

1./ Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài:

Tổng cục Thuế có công văn số 1548/TCT-CS ngày 19/04/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Theo đó:

- Trường hợp Công ty tại Nhật Bản thực hiện phát hành game tại Việt Nam thông qua Apple Store/Google Store và có thu nhập do người chơi tại Việt Nam chi trả (bao gồm tiền người chơi mua game; tiền bán các vật phẩm trong game) thì Công ty tại Nhật Bản thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên. Thu nhập từ việc cung cấp game và vật phẩm trong game là thu nhập từ cung cấp dịch vụ, Nhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo tỷ lệ 5%, thuế TNDN tính theo tỷ lệ 5% trên doanh thu tính thuế.

- Trường hợp các Công ty tại Việt Nam kinh doanh dịch vụ thanh toán qua cổng thanh toán điện tử (Wepay,VTCPay,...) (gọi là trung gian thanh toán). Bên mua trả tiền hàng hóa, dịch vụ thông qua cổng thanh toán để Công ty chuyển tiền thanh toán cho bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài. Bên bán chuyển trả phí dịch vụ thu hộ hoặc phí xử lý thanh toán được hưởng theo thỏa thuận giữa bên bán và Công ty. Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì:

+ Bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ là Nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người mua tại Việt Nam thì Bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên theo quy định.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì trường hợp bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ là nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì bên mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam (là tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Viêt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh) có trách nhiệm khấu trừ, khai, nộp thuế nhà thầu (nếu có) thay cho bên nước ngoài trước khi thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho bên nước ngoài thông qua các tổ chức làm trung gian thanh toán.

+ Công ty tại Việt Nam kinh doanh dịch vụ thanh toán qua cổng thanh toán điện tử có trách nhiệm khai, nộp thuế đối với doanh thu là phí dịch vụ thu hộ hoặc xử lý thanh toán được hưởng mà Công ty thu được từ các người bán tại nước ngoài chi trả.

Đồng thời, Công ty có trách nhiệm cung cấp tài liệu và phối hợp với cơ quan thuế trong việc tổ chức thu thuế nhà thầu của bên nước ngoài khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

F/ Về Quản lý thuế:

1./ Về việc hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

Ngày 03/04/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/05/2019.

- Đối với Hồ sơ xin gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan hải quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì cơ quan hải quan tiếp tục giải quyết gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC .

Đối với Hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì cơ quan thuế tiếp tục giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC./.

2./ Về việc giải thể Văn phòng điều hành nhà thầu.

Tổng cục Thuế có công văn số 1638/TCT-PC ngày 24/04/2019 hướng dẫn Nhà thầu chính thực hiện gói thầu dự án V-Project về việc giải thể Văn phòng điều hành nhà thầu.

Theo đó,Văn phòng điều hành là Văn phòng của Nhà thầu nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, được cấp mã số thuế, có con dấu, nhưng việc cấp mã số thuế và con dấu để kê khai thuế đối với từng hợp đồng thầu. Chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh là Nhà thầu nước ngoài (nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng thầu) nên khi Văn phòng điều hành nhà thầu giải thể thì Nhà thầu nước ngoài (là chủ thể ký hợp đồng thầu) vẫn tồn tại. Do đó, trường hợp Văn phòng điều hành bị giải thể không thuộc trường hợp không ra quyết định xử phạt.

3./ Hồ sơ khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế có công văn số 1763/TCT-KK ngày 04/05/2019 hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vnet về hồ sơ khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp.

Theo đó:

- Trường hợp Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, thì hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp phải có Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan;

- Trường hợp Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh không có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, thì hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp không phải có Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan.

G/ Vấn đề khác có liên quan

1./ Thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Cam-pu-chia.

Ngày 10/4/2019, Tổng cục Thuế có công văn số 1312/TCT-HTQT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Cam-pu-chia.

Theo đó:

- Ngày Hiệp định có hiệu lực: từ ngày 20/02/2019.

- Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam và Cam-pu-chia: từ ngày 01/01/2020.

2./ Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước

Ngày 10/4/2019 Bộ Tài chính ban hành quyết định số 625/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước.

Công bố kèm theo quyết định này 01 thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế 02 thủ tục về khai thuế môn bài đã được công bố tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT