Chiết khấu thương mại theo Nghị định 123/2022/NĐ-CP

Chiết khấu thương mại theo Nghị định 123/2022/NĐ-CP

CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI THEO NGHỊ ĐỊNH 123/2022/NĐ-CP

Doanh nghiệp sử dụng hoá đơn theo Nghị định 123/2022/NĐ-CP thì chiết khấu thương mại thể hiện dấu dương (+) hay dấu âm (-)?

Theo quy định tại khoản 6, điều 10, Nghị định số 123/2022/NĐ-CP:

"6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

đ) Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng."

Theo quy định tại khoản 1, điều 7, Thông tư số 78/2021/TT-BTC:

e) Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

Như vậy:

- Thứ nhất, phần hướng dẫn lập chiết khấu thương mại nằm ở mục 6 hướng dẫn về chỉ tiêu tên hàng hoá dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền .... và không có quy định mục này lập dấu âm (-), vì vậy

+ Chiết khấu thương mại được lập dấu dương (+) như đối với hàng hoá dịch vụ

+ Thể hiện rõ tính chất là chiết khấu thương mại (trên hoá đơn chọn tính chất là chiết khấu, khi truyền dữ liệu lên thuế thì dữ liệu của thuế cũng thể hiện rõ tính chất là chiết khấu)

+ Chiết khấu thương mại được trừ vào giá tính thuế theo pháp luật về thuế GTGT

- Thứ hai, chiết khấu thương mại KHÔNG PHẢI KHOẢN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DO HOÁ ĐƠN CÓ SAI SÓT, nên không áp dụng việc ghi số âm (-).

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT