Chi phí tham gia hiệp hội cần hồ sơ gì?

Doanh nghiệp tham gia các hiệp hội nghề nghiệp như hiệp hội chè, hiệp hội thuỷ sản, hiệp hội bất động sản…. thì chi phí đóng góp cho hiệp hội có phải chi phí hợp lệ để tính thuế không….

CHI PHÍ THAM GIA HIỆP HỘI CÓ PHẢI CHI PHÍ HỢP LỆ

1./ Có cần hoá đơn không?

Theo điều 3, Nghị định 45/2010/NĐ-CP:

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hội

Tổ chức, hoạt động của hội được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

1. Tự nguyện; tự quản;

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động;

4. Không vì mục đích lợi nhuận;

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội.

Theo điều 11 thông tư số 39/2014/TT-BTC về hoá đơn:

Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

Như vậy: Hiệp hội (thành lập theo đúng quy định) hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận (NĐ45/2010/NĐ-CP) >> không phải là tổ chức kinh doanh >> không thuộc diện sử dụng hoá đơn hoặc mua hoá đơn của cơ quan thuế

2./ Hồ sơ chi phí cần những gì

Theo điều 4, thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định về chi phí được trừ và không được trừ

2.14. Phần chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội (các Hiệp hội này được thành lập theo quy định của pháp luật) vượt quá mức quy định của Hiệp hội.

Như vậy, để chi phí được trừ thì cần có:

- Hiệp hội phải được thành lập hợp pháp;

- Chứng từ thu tiền của hiệp hội (hoặc chứng từ chuyển khoản phí tham gia hiệp hội);

- Có hồ sơ chứng minh mức đóng góp vào hiệp hội (ví dụ như điều lệ hoặc quyết định về mức thu phí tham gia hiệp hội) không vượt quá mức quy định.


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá