CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 8/2023

Cập nhật chính sách thuế tháng 8/2023

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 8/2023

A. Về Thuế Giá trị gia tăng:

1. Về thuế suất đối với dịch vụ cho thuê tài chính:

Tổng cục Thuế có công văn số 3435/TCT-CS ngày 09/08/2023 về việc thuế GTGT, cụ thể:

“Dịch vụ cho thuê tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

Đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất (đã có văn bản xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của cơ quan hải quan) được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng các điều kiện tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Nội dung chi tiết công văn số 3435/TCT-CS ngày 09/08/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

2. Về xác định nghĩa vụ thuế đối với khoản tiền hỗ trợ, tiền thưởng mà các ngân hàng nhận được khi ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm.

Tổng cục Thuế có công văn số 3627/TCT-CS ngày 17/08/2023 về việc chính sách thuế, cụ thể:

“Ngày 01/07/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu quy định tại Điều 50 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP nêu trên về chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam khi xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bảo hiểm.

Qua công tác quản lý thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ, tiền thưởng mà các ngân hàng nhận được khi ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lưu ý một số nội dung sau:

Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình thanh tra, kiểm tra căn cứ các quy định và căn cứ thực tế hợp đồng giữa Ngân hàng và Công ty bảo hiểm xác định bản chất các khoản tiền mà Ngân hàng nhận được từ các Công ty bảo hiểm để xác định nghĩa vụ thuế tương ứng và xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp các khoản tiền mà ngân hàng nhận được từ Công ty bảo hiểm khi ký kết và triển khai hợp đồng phân phối sản phẩm bảo hiểm, nếu xác định là khoản tiền để ngân hàng thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo cho Công ty bảo hiểm thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định; nếu xác định là tiền hỗ trợ (không phải để thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty bảo hiểm) thì thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT”

B. Về hóa đơn:

1. Về chiết khấu thương mại

Tổng cục Thuế có công văn số 3292/TCT-CS ngày 02/08/2023 về việc chiết khấu thương mại, cụ thể:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Nội dung chi tiết công văn số 3292/TCT-CS ngày 02/08/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

C. Về thuế TNCN:

Tổng cục Thuế có công văn số 3177/TCT-DNNCN ngày 27/07/2023 về việc chính sách thuế TNCN đối với tiền được hưởng từ Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, cụ thể:

“Trường hợp nếu người tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện do Công ty TNHH Quản lỹ Quỹ SSI quản lý, khi thực hiện đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện thông qua giao dịch mua chứng chỉ quỹ là chứng khoán do Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI phát hành, dưới dạng bút toán ghi sổ, được Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI ghi nhận số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng vào tài khoản hưu trí cá nhân; Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI khi chi trả cho người tham gia quỹ sẽ thực hiện việc chi trả cho người tham gia quỹ bằng lệnh chi trả số lượng chứng chỉ quỹ thì Công ty đang thực hiện không đúng quy định hiện hành tại Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

Trường hợp Công ty thực hiện đúng quy định hiện hành tại Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, khi người tham gia quỹ rút một phần hoặc toàn bộ số tiền được hưởng trước tuổi nghỉ hưu từ quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện thì số tiền người tham gia quỹ được nhận là thu nhập không thuộc thu nhập được miễn thuế TNCN, phải chịu thuế TNCN theo quy định.”

Nội dung chi tiết Công văn số 3177/TCT-DNNCN ngày 27/07/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

D. Vấn đề khác có liên quan: 

Tổng cục Thuế có công văn số 3026/TCT-DNNCN ngày 20/7/2023 về việc triển khai chức năng Bản đồ số Hộ kinh doanh, cụ thể:

“1. Mục đích

Hiện nay việc công khai thông tin hộ kinh doanh được thực hiện theo hình thức thủ công (niêm yết bản giấy tại UBND, khu chợ, Chi cục Thuế, niêm yết trên các trang thông tin của địa phương,..) và công khai trên website của ngành thuế (https://gdt.gov.vn). Việc công khai thông tin hộ kinh doanh trên website của ngành thuế mới đang ở dạng danh sách, chưa được thể hiện một cách trực quan, chưa hỗ trợ tra cứu và tìm kiếm một cách dễ dàng. Ngoài ra, việc công khai do từng địa phương tổ chức thực hiện nên thông tin công khai không được cập nhật trên một hệ thống tập trung dẫn đến việc khai thác, tra cứu, phân tích dữ liệu quản lý không được thuận tiện, khó thực hiện việc chia sẻ thông tin với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Để giải quyết những tồn tại này, Tổng cục Thuế triển khai chức năng BĐSHKD để hỗ trợ thêm một hình thức hiển thị các thông tin phải công khai của hộ kinh doanh theo quy định. Cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành thì với chức năng BĐSHKD sẽ hỗ trợ cơ quan Thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách. Chức năng BĐSHKD cũng hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế.

2. Nguyên tắc vận hành của chức năng BĐSHKD

- Chức năng BĐSHKD là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 18 và khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Chức năng BĐSHKD được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.

- Chức năng BĐSHKD được cài đặt, quản lý và vận hành tập trung tại Tổng cục Thuế, các thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin do cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên webside của Cục Thuế theo Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế.

- Cơ quan thuế địa phương theo chức năng, nhiệm vụ sẽ thực hiện việc rà soát hiệu chỉnh lại thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD (nếu có sai lệch); thực hiện khai thác và xử lý thông tin trên chức năng BĐSHKD (bao gồm cả thông tin quản lý của ngành thuế và thông tin phản hồi từ ngoài ngành Thuế) để phục vụ công tác quản lý thuế hộ kinh doanh theo quy định.

3. Lộ trình triển khai

- Giai đoạn 1: Từ tháng 01/8/2023 đến hết tháng 31/12/2023 triển khai giai đoạn 1 tại 05 Cục Thuế: Hà Nội, Bình Định, Long An, Thanh Hóa, Hòa Bình. Để đảm bảo việc triển khai không phát sinh vướng mắc, trong thời gian tháng đầu triển khai đối với 05 Cục Thuế, từ 01/8/2023 đến hết 31/8/2023, chức năng BĐSHKD sẽ đáp ứng cho cơ quan thuế thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch (nếu có) của dữ liệu công khai thông tin hộ kinh doanh năm 2023. Từ 01/9/2023 sẽ tiếp tục đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác. Kết thúc giai đoạn 1, các Cục Thuế báo cáo đánh giá những kết quả đạt được, các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có) để trên cơ sở đó Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

- Giai đoạn 2: Từ 01/02/2024 triển khai đối với 58 Cục Thuế còn lại. Để đảm bảo việc triển khai không phát sinh vướng mắc, trong thời gian tháng đầu triển khai đối với 58 Cục Thuế còn lại, từ 01/02/2024 đến hết 28/02/2024, chức năng BĐSHKD sẽ đáp ứng cho cơ quan thuế thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch (nếu có) của thông tin công khai hộ kinh doanh năm 2024. Từ 01/03/2024 sẽ tiếp tục đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.”

Nguồn: Cục thuế Hà Nội


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng