Cập nhật chính sách thuế tháng 7/2019

Một số nội dung điểm mới trong chính sách Thuế tháng 7/2019, một số điểm đang chú ý như hoạt động đào tạo không được cấp phép thì chịu thuế GTGT 10%...

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT Cục thuế thành phố Hà Nội gửi tới các đại lý thuế nội dung điểm mới trong chính sách Thuế tháng 7/2019 như sau:

A/ Về thuế giá trị gia tăng.

Về giá dịch vụ tại chung cư:

Tổng cục Thuế có công văn số 2505/TCT- CS ngày 21/06/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế GTGT.

Theo đó, Khoản thu dịch vụ quản lý toàn nhà thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10%.

Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ trung gian đào tạo

Tổng cục Thuế có công văn số 1853/TCT- CS ngày 9/05/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ trung gian đào tạo, dịch vụ đào tạo vận hành, quản trị hệ thống, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo chuyển giao công nghệ mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc không đáp ứng các quy định tại các văn bản pháp luật liên quan thì không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, Công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

B/ Về Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Giá vốn của cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần khi nhà đầu tư chuyển nhượng:

Tổng cục Thuế có công văn số 2468/TCT- CS ngày 18/06/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế.

Theo đó: Trường hợp Công ty nhận được cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần với tổng mệnh giá tương đương thặng dư vốn cổ phần nhận được thì khi Công ty chuyển nhượng số cổ phiếu này (đã được ghi rõ trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty con hàng năm), Công ty phải tính, kê khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo quy định. Trong đó, thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng số cổ phiếu này được xác định bằng giá bán cổ phiếu trừ (-) các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng (giá vốn bằng 0).

C/ Về Thuế thu nhập cá nhân:

Về nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN của tổ chức chi trả khi thuê cá nhân kinh doanh làm người lao động.

Tổng cục Thuế có công văn số 2355/TCT-DNNCN ngày 10/06/2019 hướng dẫn về nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN của tổ chức chi trả khi thuê cá nhân kinh doanh làm người lao động.

Theo đó:

- Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với cá nhân thì Công ty thực hiện các quy định về khấu trừ Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thực hiện quyết toán Thuế TNCN theo ủy quyền của cá nhân theo quy định, không phân biệt cá nhân là chủ hộ kinh doanh hay không phải là chủ hộ kinh doanh.

- Trường hợp Công ty ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân đáp ứng tác điều kiện là thương nhân như: có đăng ký kinh doanh cùng ngành nghề hoặc có đăng ký thuế theo hình thức hộ kinh doanh cùng ngành nghề với hợp đồng dịch vụ, thì Công ty không khấu trừ thuế TNCN mà cá nhân (hộ kinh doanh) phải cấp hóa đơn (nếu thuộc diện được sử dụng hóa đơn) hoặc lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu số 01/TNDN (nếu không thuộc diện được sử dụng hóa đơn).

- Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân khác với trường hợp nêu trên thì Công ty thực hiện khấu trừ theo quy định về tiền lương, tiền công theo thuế suất 10% trước khi trả cho cá nhân.

Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Tổng cục Thuế có công văn số 2087/TCT-DNNCN ngày 24/05/2019 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Nghệ An về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Theo đó, trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế khoán nhưng không xác định được doanh thu khoán, không nộp tờ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán, xem xét xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế của cá nhân kinh doanh (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế.

D/ Về Hóa đơn:

Thời hiệu xử phát vi phạm hành chính về hóa đơn.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2377/TCT-CS ngày 12/06/2019 hướng dẫn các Cục Thuế TP Hà Nội về thời hiệu xử phát vi phạm hành chính về hóa đơn.

Theo đó:

             - Trường hợp hành vi vi phạm về hóa đơn đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn và không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận về thuế nhưng hành vi này còn hiệu lực xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế (02 năm) thì thuộc đối tượng Điều chỉnh của Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

             - Trường hợp hành vi vi phạm về hóa đơn đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn nhưng chưa đến 05 năm và hành vi này dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận về thuế thì hành vi này bị xử phạt theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

E/ Về Quản lý thuế:

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14:

Ngày 13/06/2019 Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020, Riêng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01/07/2022.

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 152 của Luật này.

Về thủ tục xin phép bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh.

Tổng cục Thuế có công văn số 2240/TCT-KK ngày 03/06/2019 hướng dẫn về thủ tục xin phép bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh.

Theo đó:

Trường hợp Công ty muốn đăng ký là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh thì đề nghị Công ty gửi hồ sơ theo đúng hướng dẫn tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, căn cứ các điều kiện lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế gia giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính để xử lý theo đúng hướng dẫn tại khoản 3.b Điều 13 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính.

Về việc chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT:

Tổng cục Thuế có công văn 2512/TCT-KK ngày 07/06/2019 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc kê khai thuế liên quan đến chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng.

Theo đó, trường hợp Công ty đang thực hiện khai thuế GTGT theo quý tính đến hết quý 1/2019 thì tiếp tục khai thuế giá trị gia tăng theo quý trọn năm dương lịch 2019. Trường hợp cuối năm 2019, Công ty vẫn có nhu cầu chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng thì lập Thông báo chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng theo mẫu số 07/GTGT ban hàng kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp xem xét áp dụng khai thuế GTGT theo tháng kể từ kỳ tính thuế tháng 01/2020.

Về việc xử lý hành vi bán hàng không xuất hóa đơn đối với Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Tổng cục Thuế có công văn 2113/TCT-DNNCN ngày 27/05/2019 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc xử lý hành vi bán hàng không xuất hóa đơn đối với Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Theo đó, trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, nếu người mua có yêu cầu xuất hóa đơn thì cơ quan thuế bán cho hộ kinh doanh hóa đơn lẻ 01 số theo từng lần phát sinh để giao cho người mua. Hộ khoán trong trường hợp này ngoài việc nộp thuế khoán còn phải nộp thuế theo phát sinh thực tế trên hóa đơn; Trường hợp người mua không yêu cầu xuất hóa đơn thì hộ khoán phải có trách nhiệm khai, điều chỉnh bổ sung để cơ quan thuế xác định lại doanh thu khoán, mức khoán trong thời gian còn lại nếu phần doanh thu không xuất hóa đơn vượt quá doanh thu khoán từ 50% trở lên.

Về việc đăng ký địa điểm kinh doanh và kê khai lệ phí môn bài:

Tổng cục Thuế có công văn 2434/TCT-KK ngày 14/06/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc đăng ký địa điểm kinh doanh và kê khai lệ phí môn bài.

Theo đó, trường hợp Công ty thành lập địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm và có phát sinh nghĩa vụ thuế thì thông báo lập địa điểm kinh doanh gửi đến Bộ Tài chính là giấy phép tương đương khi thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

Trường hợp địa điểm kinh doanh của Công ty kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi Công ty có trụ sở chính thì Công ty đăng ký thuế với địa điểm kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC. Sau khi địa điểm kinh doanh được cấp mã số thuế 13 số cho đơn vị phụ thuộc thì Công ty thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo hướng dẫn tại Khoàn 1 Điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

F/ Vấn đề khác có liên quan

Sửa đổi quy định về kinh doanh bảo hiểm, sở hữu trí tuệ.

Ngày 14/06/2019, Quốc Hội ban hành Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ.

Luật số 42/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019.

Hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường

Ngày 17/06/2019 Bộ Tài chính ban hành văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành.

Quy định về lệ phí trước bạ.

Ngày 09/04/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2019.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Ngày 10/06/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2019/TT-BTC ngày  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2019.

Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

          Ngày 24/06/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/08/2019 và thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng