Cập nhật chính sách thuế tháng 6/2020

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT gửi tới các đơn vị nội dung điểm mới trong chính sách Thuế tháng 6/2020 như sau

A/ Về Thuế giá trị gia tăng:

1. Về thuế GTGT đối với hoạt động giảng dạy của trường mầm non công lập.

Tổng cục Thuế có công văn số 1938/TCT-CS ngày 13/05/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế.

Theo đó, hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Khi thu tiền học phí của học sinh, đơn vị lập hóa đơn GTGT theo quy định.

Trường hợp Trường có thu tiền ăn, tiền vận chuyển, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác, nếu xác định là thu hộ, chi hộ thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

B/ Về Thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động giảng dạy của trường mầm non công lập:

Tổng cục Thuế có công văn số 1938/TCT-CS ngày 13/05/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế.

Theo đó, trường hợp Trường mầm non là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục có hoạt động dạy học và thu học phí thì Trường học thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008. Tùy theo thực tế Trường lựa chọn phương pháp tính thuế TNDN để khai, tính nộp thuế TNDN theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Điều 1 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

2. Về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi:

Tổng cục Thuế có công văn số 1931/TCT-CS ngày 13/05/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế.
Theo đó, trường hợp Công ty phát sinh khoản nợ phải thu từ đơn vị khác theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự của Tòa án nhân dân; nếu khoản nợ phải thu và khoản tiền lãi phát sinh (nếu Công ty đã hạch toán khoản lãi phát sinh vào thu nhập) đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính thì Công ty được trích lập dự phòng theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC. Nếu khoản nợ phải thu không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính thì Công ty không được trích lập dự phòng và không tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.

C/ Về Thuế thu nhập cá nhân:

1. Về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Ngày 02/6/2020, UBTVQH ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

2. Chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bán vé tàu cao tốc:

Tổng cục Thuế có công văn số 2078/TCT-DNNCN ngày 20/05/2020 hướng dẫn Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc về chính sách thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng với các cá nhân làm đại lý bán vé tàu cao tốc (tàu thủy) đúng giá hưởng hoa hồng (thuộc ngành dịch vụ bán áp dụng theo khoản 7, điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC). Công ty chi trả khoản hoa hồng cho cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân theo tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính. Công ty ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký tên, đóng dấu của Công ty. Công ty nộp hồ sơ khai thuế thay cho cá nhân tại Chi cục Thuế nơi Công ty đặt trụ sở. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là cá nhân kinh doanh.

3. Về việc khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú.

Tổng cục Thuế có công văn số 1912/TCT-DNNCN ngày 13/05/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về việc khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú.

Theo đó, trường hợp cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì nộp hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định đến Cơ quan thuế theo quy định yaij Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/111/2013 của Bộ Tài chính.

D./ Về hóa đơn:

1. Về hóa đơn điện tử:

Tổng cục Thuế có công văn số 2061/TCT- CS ngày 19/05/2020 hướng dẫn Công ty TNHH Sonova Operations Center Việt Nam về hóa đơn.

Theo đó, từ 01/11/2020 hoặc khi cơ quan thuế thông báo áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì các nội dung áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC. Theo đó, cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử.

E. Về Thuế nhà thầu:

1. Chính sách thuế đối với khoản hoàn trả thù lao của chuyên gia nước ngoài làm việc tại công ty cho nước ngoài.

Tổng cục Thuế có công văn số 2012/TCT- DNNCN ngày 18/05/2020 hướng dẫn Công ty TNHH Liên doanh dịch vụ Container về chính sách thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty nước ngoài có kinh doanh tại Việt Nam hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam từ việc cử người lao động sang làm việc tại Công ty tại Việt Nam thì Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính. Cá nhân người lao động của Công ty nước ngoài sang làm việc tại Công ty tại Việt Nam có thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác thì chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

F/ Về Quản lý thuế:

1. Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Bộ Tài chính có công văn số 5977/BTC-TCT ngày 20/05/2020 hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP đã quy định chi tiết đối tượng áp dụng đối với việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Nghị định cũng đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục gia hạn và hồ sơ. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và không cần Thông tư hướng dẫn.

Nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do tác động của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính xin lưu ý nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP như sau:

(1). Gia hạn nộp thuế TNDN

a) Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp theo quý quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ và Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Theo đó, số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán.

b) Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thì thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của doanh nghiệp.

c) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 theo quy định của Luật Quản lý thuế làm tăng số thuế TNDN phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn xác định theo nguyên tắc tại điểm a nêu trên, trong đó số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung.

đ) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN năm 2019 và ban hành kết luận trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn nộp thuế thì tổng số thuế được gia hạn (theo hồ sơ quyết toán doanh nghiệp tự khai và phần tăng thêm qua thanh tra kiểm tra) được xác định theo nguyên tắc tại điểm a nêu trên, trong đó số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2019.

(2) Gia hạn nộp thuế GTGT

a) Doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP được gia hạn số thuế GTGT phải nộp quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.

b) Kho bạc nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT (trong thời gian gia hạn) trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT đối với trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

H/ Vấn đề khác có liên quan:

1. Các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19.

Ngày 29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19.

Nghị quyết nhằm mục tiêu duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã được Quốc hội đề ra. Trong đó, Chính phủ đưa ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ như sau:

Một là, nhóm nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Hai là, nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thu hút đầu tư toàn xã hội.

Ba là, nhóm nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh gồm 13 nhiệm vụ, giải pháp trong đó có 4 nhiệm vụ, giải pháp về tiền thuê đất, về thuế, cụ thể:

- Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước.

- Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đối với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3 năm 2020; thời gian gia hạn không muộn hơn thời điểm ngày 31/12/2020. Nghiên cứu sửa đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt để hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước.

- Cho phép tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay bằng 70% mức quy định tại Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018; miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020; giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để hỗ trợ trong bối cảnh dịch bệnh; …

Các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 84/NQ-CP nêu trên là những giải pháp nhằm tiếp tục chia sẻ khó khăn cùng nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, bảo đảm an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất; Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

2. Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực kho bạc nhà nước và ngân sách nhà nước.

Ngày 12/05/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực kho bạc nhà nước và ngân sách nhà nước.

Theo đó:

- Bãi bỏ toàn bộ 02 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước, sau đây:

(1) Thông tư số 34-TC/KBNN ngày 11/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành trái phiếu công trình thủy điện Yaly.

(2) Quyết định số 93/2000/QĐ-BTC ngày 06/6/2000 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế điều hành Quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước.

- Bãi bỏ toàn bộ 08 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, sau đây:

(1) Quyết định số 42/2004/QĐ-BTC ngày 22/4/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về chi ngân sách trung ương bằng hình thức lệnh chi tiền.

(2) Thông tư số 51/2004/TT-BTC ngày 09/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

(3) Thông tư số 37/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.

(4) Thông tư số 52/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.

(5) Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân.

(6) Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa.

(7) Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa.

(8) Thông tư số 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2020.

3. Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
Ngày 15/05/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá