Cập nhật chính sách thuế tháng 5/2023

Cập nhật chính sách thuế tháng 5/2023

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 5/2023

A/ Về Thuế giá trị gia tăng:

Ngày 14/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT trong năm 2023. 

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023. 

Tại Nghị định quy định thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2023 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 06 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý I năm 2023, thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2023 và quý II năm 2023, thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2023, thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2023. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nội dung chi tiết Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

B/ Về Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Ngày 14/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN trong năm 2023. 

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023. 

Tại Nghị định quy định thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nội dung chi tiết Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

C./ Về thu nhập cá nhân:

Ngày 14/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế TNCN trong năm 2023. 

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023. 

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2023.

Nội dung chi tiết Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

D/ Về hóa đơn:

Tổng cục Thuế có Công văn số 1152/TCT-CS ngày 05/4/2023 về hóa đơn điện tử liên quan đến vướng mắc của 08 doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn TP Hà Nội, cụ thể:

File xml của hóa đơn điện tử là file có giá trị pháp lý, file PDF là bản thể hiện của hóa đơn điện tử và không có giá trị pháp lý. Trường hợp theo trình bày của các doanh nghiệp chế xuất, các doanh nghiệp (người bán) đã xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (loại hóa đơn dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan) cho khách hàng thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết Công văn số 1152/TCT-CS ngày 05/4/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

E/ Về phí, lệ phí:

Tổng cục Thuế có Công văn 1139/TCT-CS ngày 05/4/2023 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ, cụ thể:

Trường hợp nhà đầu tư được giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng thì được miễn lệ phí trước bạ. Các trường hợp này nếu đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng để cho thuê hoặc tự sử dụng thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất phải nộp lệ phí trước bạ

Nội dung chi tiết Công văn số 1139/TCT-CS ngày 05/4/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

F/ Vấn đề khác có liên quan:

1. Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Ngày 17/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

Thông tư số 16/2023/TT-BTC có hiệu lực  thi hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2023.

Nội dung chi tiết Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 được đăng tải trên website  http://hanoi.gdt.gov.vn  

2. Về việc BTC quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ NSNN bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt VPHC.

Ngày 21/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ NSNN bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt VPHC.

Thông tư số 18/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2023.

Thông tư này thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Nội dung chi tiết Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ tài chính được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

3. Về việc mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP).

Ngày 13/4/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP).

Thông tư số 20/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2023.
Thông tư số 20/2023/TT-BTC thay thế Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Nội dung chi tiết Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 của Bộ tài chính được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

4. Về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.
Ngày 14/4/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2023/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thông tư số 18/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2023.

Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Nội dung chi tiết Thông tư số 21/2023/TT-BTC ngày 14/4/2023 của Bộ tài chính được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

Nguồn: Cục thuế thành phố Hà Nội


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng