Cập nhật chính sách thuế tháng 12/2020

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT - Cục thuế TP. Hà Nội gửi tới các đơn vị nội dung điểm mới trong chính sách Thuế tháng 12/2020

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 12/2020

A/ Về Thuế giá trị gia tăng:

1. Chính sách thuế đối GTGT đối với giao dịch hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn hàng hóa.

Tổng cục Thuế có công văn số 5178/TCT- CS ngày 07/12/2020 hướng dẫn Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Việt Nam về chính sách thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp giao  dịch hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa được thực hiện theo quy định pháp luật về thương mại thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Về hóa đơn thực hiện theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Về việc xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Tổng cục Thuế có công văn số 5218/TCT- CS ngày 07/12/2020 hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về việc xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Theo đó, trường hợp Tập đoàn có các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn với trụ sở chính, thực hiện khai thuế GTGT chung cùng trụ sở chính, Tập đoàn sử dụng hóa đơn, hạch toán doanh thu chi phí và tính thuế GTGT tương ứng đối với các giao dịch nội bộ của các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc để đánh giá hiệu quả giữa các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn, đây không phải là doanh thu thu được từ khách hàng thì doanh thu để xác định tỷ lệ phân bổ GTGT đầu vào không được khấu trừ không bao gồm doanh thu nội bộ; số thuế GTGT đầu vào để phân bổ không bao gồm thuế GTGT đầu vào từ giao dịch nội bộ.

B/ Về Thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Ngày 23/12/2020, Cục Thuế TP hà Nội có công văn số 109325/CT-TTHT hướng dẫn Công ty TNHH điện Stanley về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo đó, trường hợp Công ty có chi khoản tiền tổ chức tất niên cho người lao động của Công ty, trường hợp khoản chi nêu trên có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động và tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp và đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

C/ Về Thuế thu nhập cá nhân://

1. Chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân không cư trú:

Tổng cục Thuế có công văn số 5265/TCT-DNNCN ngày 11/12/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân không cư trú.

Theo đó, trường hợp cá nhân không cư trú có tài sản cho thuê tại Việt Nam thì thuộc diện điều chỉnh của pháp luật thuế GTGT, thuế TNCN và lệ phí môn bài như cá nhân cư trú. Cá nhân thực hiện việc khai thuế, nộp thuế theo hướng dân xtaij Điều 8 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh. Riêng đối với lệ phí môn bài, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định và thông báo mức lệ phí môn bài phải nộp hàng năm cho người nộp thuế.

D/. Về Hóa đơn

1. Về thời hiệu áp dụng hóa đơn điện tử:

- Ngày 18/12/2020, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 5389/TCT-CS hướng dẫn về hóa đơn điện tử.

Theo đó, ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Ngày 30/10/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 sửa đổi bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính.

Như vậy, thời hiệu áp dụng hóa đơn điện tử ngày 1/7/2022.

E./ Về chính sách thuế nhà thầu:

1. Về chính sách thuế nhà thầu đối với khoản hoàn trả phí nhân sự:

Tổng cục Thuế có công văn số 5333/TCT-CS ngày 16/12/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu.

Theo đó, trường hợp nhà thầu nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận với tổ chức cá nhân Việt Nam thì thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu.

Như vậy, trường hợp Công ty tại Nhật Bản cử chuyên gia sang làm việc tại Công ty ở Việt Nam theo Bản ghi nhớ về thỏa thuận chia sẻ và hoàn trả chi phí nhân sự ký ngày 01/02/2015 nếu phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu, nếu không phát sinh thu nhập, chỉ là khoản thu hộ, chi hộ thì không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.

G/ Về Quản lý thuế:

1. Quy định về đăng ký thuế.

Ngày 03/12/2020, Bộ Tài chính  đã ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2021.

- Thông tư này thay thế Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế; Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Toàn văn nội dung Thông tư số 105/2020/TT-BTC đã được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn. 

2. Các nội dung diểm mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế:

- Ngày 07/12/2020, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 5189/TCT-CS về việc giới thiệu Các nội dung diểm mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

Nội dung chi tiết công văn số 4818/TCT-CS đã được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn . 

H/ Vấn đề khác có liên quan:

1. Quy định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Ngày 30/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2020

2. Về việc việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Ngày 19/11/2020, Bộ Tài chính  đã ban hành Thông tư số 100/2020/TT-BTC  về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2021

3. Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch.

Ngày 07/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 44/2020/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

4. Quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021

Ngày 04/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 43/2020/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

Nguồn: Cục thuế Hà Nội


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá