Cập nhật chính sách thuế tháng 11 năm 2019

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT gửi tới các Đại lý thuế nội dung điểm mới trong chính sách Thuế tháng 11/2019 như sau:

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 11 NĂM 2019

A/ Về Thuế giá trị gia tăng:

1. Về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

Tổng cục Thuế có công văn số 4490/TCT-KK ngày 04/11/2019 hướng dẫn Công ty TNHH MTV Sản xuất nhập khẩu Phi Long về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
Theo đó, trường hợp Công ty có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính, số thuế giá trị gia tăng được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Trường hợp trong quý 3/2018, Công ty đã đề nghị hoàn nhỏ hơn số thuế giá trị gia tăng được hoàn thì Công ty được cộng số thuế giá trị gia tăng chưa đề nghị hoàn trong Quý 3/2018 với số thuế giá trị gia tăng được hoàn phát sinh của kỳ đề nghị hoàn tiếp theo, số thuế giá trị gia tăng chưa đề nghị hoàn của Quý 3/2018 chuyển kỳ sau đã được phân bổ theo tỷ lệ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trong Quý 3/2018 thì không phải phân bổ lại trong kỳ hoàn tiếp theo.

2. Về việc áp dụng chính sách thuế GTGT:

Tổng cục Thuế có công văn số 4461/TCT-CS ngày 31/10/2019 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về thuế GTGT.
Theo đó, Công ty thuê đất của Nhà nước và đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp để cho các doanh nghiệp khác thuê cơ sở hạ tầng gắn với quyền sử dụng đất thuê thì chính sách thuế GTGT thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Trường hợp, khách hàng là các doanh nghiệp nội địa thì Công ty lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng với thuế suất thuế GTGT 10%.

- Trường hợp, khách hàng là các doanh nghiệp chế xuất thì Công ty lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng với thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, trừ trường hợp cho doanh nghiệp chế xuất thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi thì không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định.
Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê lại đất và cơ sở hạ tầng nêu trên là giá cho thuê chưa có thuế giá trị gia tăng trừ giá đất được trừ theo hướng dẫn tại điểm a.3 khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thực hiện phân bổ theo quy định.

3. Chính sách thuế GTGT về chuyển nhượng dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế có công văn số 4499/TCT-CS ngày 04/11/2019 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chính sách thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư Trang trại trồng lúa cho Công ty khác để Công ty này tiếp tục thực hiện dự án, nếu sản phẩm của dự án bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì việc chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư của Công ty phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định.

4. Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp mã số của thẻ nạp game.

Tổng cục Thuế có công văn số 4300/TCT-CS ngày 23/10/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế.

Theo đó:

-Về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp mã số của thẻ nạp game và mã số của thẻ nạp tiền chơi game (bao gồm cả thẻ đa năng được xác định sử dụng chơi game) cho khách hàng ở nước ngoài (xác định theo địa chỉ IP của máy tính khách hàng truy cập vào đơn hàng để lấy mã số của thẻ) thì Tổng cục Thuế đã có công văn số 536/TCT-CS ngày 09/02/2018 trả lời cụ thể. Theo đó, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài qua website https://www.gamecardsvn.com của Công ty (cung cấp mã số của thẻ nạp game và mã số của thẻ nạp tiền chơi game); việc giao kết hợp đồng trên website tuân thủ theo hướng dẫn tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử; Công ty có chứng từ chứng minh khách hàng ở nước ngoài thanh toán cho Công ty theo hình thức không dùng tiền mặt; nếu Công ty có dữ liệu xác định dịch vụ của Công ty cung cấp được tiêu dùng ngoài Việt Nam (khách hàng ở nước ngoài xác định theo địa chỉ IP của máy tính khách hàng truy cập vào đơn hàng để lấy mã số của thẻ) thì thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

- Về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp mã số của thẻ đa năng dùng để nạp tiền điện thoại di động thì không áp dụng mức thuế suất 0% theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính).

B/ Về Thuế thu nhập cá nhân:

1. Về chứng từ thu hợp pháp đóng góp từ thiện nhân đạo.

Tổng cục Thuế có công văn số 4184/TCT-DNNCN ngày 15/10/2019 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Long An về chứng từ thu hợp pháp đóng góp từ thiện nhân đạo.
Theo đó, trường hợp trường hợp năm 2018 Ngân hàng thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng có vận động trích ngày lương của cán bộ nhân viên chuyển vào tài khoản của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và có đầy đủ chứng từ chuyển tiền và danh sách các cá nhân được trích lương có xác nhận của Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng, sau đó Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã bàn giao, hỗ trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh và có chứng từ thu hợp pháp theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 và Điều 16 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh cấp thì cán bộ nhân viên của Ngân hàng được giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo nêu trên vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khi quyết toán thuế năm 2018.

2. Về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo:

Tổng cục Thuế có công văn số 4245/TCT-DNNCN ngày 21/10/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
Theo đó, trường hợp bà Đào Thị Kim Hoa bị mắc bệnh ung thư vú phải sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sỹ điều trị. Các chi phí thực tế phát sinh trong năm tính thuế về khám chữa bệnh, mua và sử dụng thuốc của bà Hoa (có đầy đủ hóa đơn, chứng từ) theo đúng chỉ định của bác sỹ thì được xét giảm thuế thu nhập cá nhân tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

C/ Về Hóa đơn:

1. Một số nội dung mới của Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

Tổng cục Thuế có công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số nội dung mới của Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

D/ Về Quản lý thuế:

1. Về khai thuế đối với hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại:

Tổng cục Thuế có công văn số 4242/TCT-KK ngày 21/10/2019 gửi Cục thuế TP tỉnh Bình Định về khai thuế đối với hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại.

Theo đó, trường hợp Công ty đã xuất khẩu hàng hóa và đã khai thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu, sau đó hàng hóa đã xuất khẩu bị khách hàng nước ngoài trả lại (có biên bản thống nhất việc trả lại hàng hóa giữa hai bên xuất khẩu - nhập khẩu; có đủ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại) thì Công ty thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế đã khai xuất khẩu hàng hóa có liên quan. Trường hợp Công ty khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế đã được hoàn có liên quan thì phải nộp trả số tiền đã được hoàn chênh lệch vào ngân sách nhà nước và nộp tiền chậm nộp tính từ thời điểm nhận được tiền hoàn thuế đến thời điểm nộp trả tiền hoàn thuế vào ngân sách nhà nước.

2. Về việc kê khai điều chỉnh:

Tổng cục Thuế có công văn số 4294/TCT-KK ngày 23/10/2019 hướng dẫn Cục thuế TP Hà Nội về kê khai thuế.
Theo đó, trường hợp Công ty có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh cho khách hàng (doanh nghiệp), Công ty đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ và lập hóa đơn cho dịch vụ vệ sinh của tháng 4, tháng 5/2018, đã kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Tuy nhiên đến tháng 4/2019, hai bên đồng ý giảm giá dịch vụ và thỏa thuận lập hóa đơn điều chỉnh giảm phí dịch vụ thì:

- Về thuế GTGT: Công ty kê khai thuế GTGT cho hóa đơn điều chỉnh giảm vào kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh giảm (năm 2019) theo hướng dẫn tại tiết b khoản 3 công văn số 4943/TCT-KK của Tổng cục Thuế.

- Về thuế TNDN: Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh doanh thu bán hàng, thuế TNDN phải nộp vào hồ sơ QTT TNDN năm 2019 (kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh) để hồ sơ khai thuế TNDN phù hợp với hồ sơ khai thuế GTGT.

3. Về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:

Tổng cục Thuế có công văn số 4409/TCT-KK ngày 30/10/2019 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giới thiệu điểm mới của Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

E./ Về Thuế nhà thầu:

1. Chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị sản phẩm.

Tổng cục Thuế có công văn số 4102/TCT-CS ngày 09/10/2019 hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ y tế Mednovum về chính sách thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng dịch vụ với một số cá nhân cư trú tại Singapore để xúc tiến đầu tư và thương mại tại Singapore, các cá nhân này sẽ tìm hiểu, báo cáo thị trường, tìm kiếm khách hàng, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm của Công ty tại thị trường Singapore (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet) thì không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

Công ty cần có chứng từ chứng minh hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại tại thị trường Singapore để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty như: Hợp đồng dịch vụ ký với các cá nhân cư trú tại Singapore; Báo cáo kết quả tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm của Công ty tại thị trường Singapore của các cá nhân theo nội dung hợp đồng đã ký kết; chứng từ chuyển tiền cho các cá nhân và các chứng từ khác có liên quan.

F/ Vấn đề khác có liên quan

1. Quy định về thu tiền sử dụng đất.

Ngày 26/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2019/Đ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2019.

2. Quy định về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ngày 14/10/2019, Bộ Tài chính Thông tư số 72/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/ 2019.

3. Quy định về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Ngày 10/10/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của bộ xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2019.

4. Quy định về kinh doanh bảo hiểm.

Ngày 01/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2019/Đ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trọng lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019.

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng