Cập nhật chính sách thuế tháng 10/2023

Cập nhật chính sách thuế tháng 10/2023

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 10/2023

A. Về chính sách thuế nổi bật:

Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2023. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.

Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất).

2. Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất thuộc đối tượng áp dụng; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

3. Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước gồm:

- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

- Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

4. Thời hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng một trong các phương thức: Trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024.

B. Về Thuế Giá trị gia tăng:

1. Về thuế suất thuế GTGT 

Tổng cục Thuế có công văn số 4205/TCT-CS ngày 22/09/2023 về việc thuế GTGT, cụ thể:

“Căn cứ quy định pháp luật về thuế GTGT thì dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, tiêu dùng trong khu phi thuế quan. Trường hợp Công ty cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng tiêu dùng tại Việt Nam thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định.” 

Nội dung chi tiết công văn số 4205/TCT-CS ngày 22/09/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

2. Về thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ chi phí bán hàng

Tổng cục Thuế có Công văn số 4512/TCT-CS ngày 11/10/2023 về việc thuế GTGT, cụ thể:

“Trường hợp Công ty Cổ phần Dược Bắc Kạn (Công ty) ký hợp đồng phân phối sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại Thái Nguyên thì đối với khoản hỗ trợ chi phí bán hàng mà Công ty nhận được từ Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại Thái Nguyên để thực hiện dịch vụ khuyến mãi, chiết khấu cho khách hàng thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.” 

Nội dung chi tiết công văn số 4512/TCT-CS ngày 11/10/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

C. Về thuế TNDN

1. Về ưu đãi thuế TNDN

Tổng cục Thuế có công văn số 4339/TCT-CS ngày 29/09/2023 về chính sách thuế: 

“Căn cứ Điều 35, Điều 36, Điều 47 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ về thuế TNDN; căn cứ danh mục ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư, danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP, về nguyên tắc, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư, điều kiện về sử dụng lao động thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thực tế đáp ứng.” 

Nội dung chi tiết công văn số 4339/TCT-CS ngày 29/09/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

2. Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án BOT

Tổng cục Thuế có công văn số 4341/TCT-CS ngày 29/09/2023 về chính sách thuế: 
“Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án BOT:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 34, Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN, cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.

Về dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh theo hình thức BOT:
Thời điểm năm 2004, căn cứ Khoản 3 Điều 31 Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11, trường hợp trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi thấp hơn mức ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN thì nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN cho thời gian ưu đãi còn lại.

Thời điểm năm 2007, Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/05/2007 của Chính Phủ (thay thế Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997) có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp BOT ” 

Nội dung chi tiết công văn số 4341/TCT-CS ngày 29/09/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

D. Vấn đề khác có liên quan: 

1. Về hóa đơn GTGT đối với hàng hóa trả lại

Tổng cục Thuế có công văn số 4511/TCT-CS ngày 11/10/2023 về việc hóa đơn GTGT, cụ thể:

“Trường hợp người bán nhận lại hàng hóa trả lại 1 phần hoặc toàn bộ thì thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 và Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ.

Đối với kê khai bổ sung đối với hóa đơn điều chỉnh, đề nghị Cục Thuế căn cứ các quy định nêu trên và nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại công văn số 2546/TCT-CS ngày 22/06/2023” 

Nội dung chi tiết công văn số 4511/TCT-CS ngày 11/10/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

Nguồn: Cục thuế thành phố Hà Nội


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm