Cập nhật chính sách thuế tháng 10/2019

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT Cục Thuế TP Hà Nội gửi tới các Đại lý thuế nội dung điểm mới trong chính sách Thuế tháng 10/2019

Kính gửi: Đại lý thuế trên địa bàn TP Hà Nội

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT Cục Thuế TP Hà Nội gửi tới các Đại lý thuế nội dung điểm mới trong chính sách Thuế tháng 10/2019 như sau:

A/ Về Thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Về việc chuyển lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang phụ thuộc:

Bộ Tài chính có công văn số 11243/BTC-TCT ngày 24/09/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hồ Chí Minh,

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, văn bản pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định chuyển lỗ trong trường hợp doanh nghiệp (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) và không có quy định chuyển lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc.

2. Về việc xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thanh doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế có công văn số 3612/TCT-DNNCN ngày 12/09/2019 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về việc xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thanh doanh nghiệp.

Theo đó, đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh khi chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hạch toán và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thì thực hiện như sau:

- Đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh cá thể có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định: tiếp tục đăng ký trở thành vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp mới vừa thành lập theo quy định của pháp luật thuế và hướng dẫn của chế độ kế toán hiện hành.

- Đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh cá thể không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định: Hộ kinh doanh thực hiện đánh giá lại tài sản theo quy định. Doanh nghiệp mới thành lập từ hộ kinh doanh căn cứ kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định giá để làm cơ sở ghi sổ kế toán và được tính vào chi phí được trừ (khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ lao động theo quy định) khi xác định thu nhập chịu thuế.

B/ Về Thuế thu nhập cá nhân:

1. Về chính sách thuế và quản lý thuế đối với CNKD có hoạt động xây dựng ở nước ngoài.

Tổng cục Thuế có công văn số 3611/TCT-DNNCN ngày 12/09/2019 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Kon Tum về chính sách thuế và quản lý thuế đối với CNKD có hoạt động xây dựng ở nước ngoài.

Theo đó, trường hợp hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh ngành nghề xây dựng theo quy định, có đăng ký thuế và được cơ quan thuế quản lý thu thuế ổn định, ký hợp đồng với doanh nghiệp tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động đào đất các loại, đào xúc vận chuyển đất, đá để đắp; xúc vận chuyển cát, đá dăm, san ủi mặt bằng, ... tại Lào, đáp ứng điều kiện đối với dịch vụ xuất khẩu theo quy định thì hoạt động này được xác định là hoạt động xây dựng ở nước ngoài và không áp dụng tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu.

Trường hợp hộ kinh doanh nêu trên không sử dụng hóa đơn quyển, nếu có đề nghị được cấp hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền. Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp/bán hóa đơn lẻ theo quy định.

2. Về thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp khi mua tài sản đấu giá để thu hồi nợ.

Tổng cục Thuế có công văn số 3789/TCT-DNNCN ngày 23/09/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, trường hợp cá nhân mua tài sản là nhà, đất thông qua đấu giá của Ngân hàng để thu hồi nợ, trên hóa đơn bán hàng không ghi tách riêng giá đất, giá nhà nhưng tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hóa đơn thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành. Khi cá nhân đi đăng ký quyền sở hữu đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì giá tính thuế TNCN nhà, đất căn cứ vào giá do UBND cấp tỉnh quy định.

3. Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với việc chi thưởng bằng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên.

Tổng cục Thuế có công văn số 3747/TCT-DNNCN ngày 20/09/2019 hướng dẫn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, trường hợp Ngân hàng chia cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên của Ngân hàng thì khoản thu nhập này được xác định là thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân và chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Khi cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai thuế thu nhập cá nhân đối vơi sthu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ tiền lương, tiền công bằng cổ phiếu.

Về giá trị thưởng: là giá trị thưởng ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (x) với mệnh giá của cổ phiếu đó. Trường hợp giá chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại với cổ phiếu thưởng thấp hơn mệnh giá thì xác định theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

Về thời điểm kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công đối với cổ phiếu thưởng: Cùng thời điểm chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại.

Về thủ tục khai thuế: Cá nhân thực hiện khai thuế theo hướng dẫn tại Khoản 11 Điều 16 Thông tư số 156/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính và mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

C/ Về Hóa đơn:

1. Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa dịch vụ:

Ngày 30/09/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019.

- Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các văn bản của Bộ Tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:

+ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

+ Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);

+ Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

+ Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;

+ Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính).

- Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này.

- Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu trên hết hiệu lực thi hành.

2. Về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

Tổng cục Thuế có công văn số 3694/TCT-CS ngày 17/09/2019 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về hóa đơn điện tử.

Theo đó:

- Trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần thì hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

- Trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán thì hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

3.Về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ:

Tổng cục Thuế có công văn số 3962/TCT-CS ngày 01/10/2019 hướng dẫn Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang về hóa đơn điện tử.

Theo đó, thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ (theo thỏa thuận hợp đồng dân sự giữa người bán và người mua), không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

D/ Về Quản lý thuế:

1. Về phương pháp tính thuế GTGT:

Tổng cục Thuế có công văn số 3674/TCT-CS ngày 16/09/2019 gửi Cục thuế TP tỉnh Cà Mau về phương pháp tính thuế.

Theo đó, đến thời hạn xác định phương pháp tính thuế (hết thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là hai năm liên tục) nếu cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ (trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp quy định tại Điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ) thì đủ điều kiện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

2. Về địa điểm nộp hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định thuế:

Tổng cục Thuế có công văn số 3630/TCT-HTQT ngày 12/09/2019 gửi Văn phòng bán vé hãng Hàng không JEJU Air về địa điểm nộp hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định thuế.

Theo đó, trường hợp Văn phòng để nghị hoàn thuế theo quy định của Hiệp định thuế, Văn phòng phải nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế tại Cục Thuế nơi Văn phòng đã nộp số thuế đề nghị hoàn. Nếu Văn phòng đã nộp hồ sơ không đúng quy định nêu trên thì đề nghị Văn phòng liên hệ với Cục Thuế nơi đã nộp hồ sơ để nhận lại hồ sơ và nộp tại địa điểm đúng quy định.

E/ Vấn đề khác có liên quan

1. Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 05/09/2019, Bộ Tài chính Thông tư số 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/10/2019.

2. Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập.

Ngày 30/08/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2019.

3. Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

Ngày 16/09/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá