Cập nhật chính sách thuế tháng 08/2022

Cập nhật chính sách thuế tháng 08/2022

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUÊ THÁNG 08/2022

(Nguồn: Cục thuế thành phố Hà Nội)

A/ Về Thuế giá trị gia tăng:

1. Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP:

Ngày 29/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.

- Nghị định số 49/2022/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 12  tháng  9  năm 2022.

- Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã bị thu hồi số thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP) thì cơ quan thuế điều chỉnh tiền thuế giá trị gia tăng, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế (nếu có). Việc bù trừ, hoàn nộp thừa thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Nghị định số 49/2022/NĐ-CP bãi bỏ quy định tại Điều 2 Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.
Nội dung chi tiết Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

2. Về hoàn thuế GTGT.

Bộ Tài chính có Công văn số 7108/BTC-TCT ngày 21/7/2022 gửi Bộ ngoại giao về việc hoàn thuế GTGT đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao.
Theo đó, đối với mẫu “Bảng kê thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao”

Tại phần Cục Lễ tân Nhà nước xác nhận trên “Bảng kê thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao” (mẫu số 01-3a/HT) ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC, số tiền thuế được hoàn do Cục Lễ tân Nhà nước xác nhận tại mục 2 là tổng số tiền thuế tương ứng trong các hóa đơn đã được Cục Lễ tân Nhà nước xác nhận thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ và trong tiêu chuẩn định lượng được hoàn thuế (sau khi loại trừ các hóa đơn không được hoàn thuế tại mục 1 phần Cục Lễ tân Nhà nước xác nhận).

Việc xác định số tiền thuế đủ điều kiện hoàn cho cơ quan đại diện và viên chức ngoại giao thuộc trách nhiệm của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Nội dung chi tiết Công văn số 7108/BTC-TCT ngày 21/7/2022 của Bộ Tài chính được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

3. Về thuế suất thuế GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Bộ Tài chính có Công văn số 7375/BTC-TCT ngày 27/7/2022 về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP:

- Đối với sản phẩm thuộc số thứ tự 03(006) nhóm V-Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi...và số thứ tự 02 nhóm VI - Các thiết bị bán dẫn, đèn điện tử, mạch điện tử và dây cáp điện phục vụ viễn thông thuộc mã HS 85.44 tại Mục B Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì các sản phẩm này không thuộc đối tượng giảm thuế suất thuế GTGT.

- Đối với sản phẩm là “sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu” thuộc mã 25999 (mã cấp 6 là 259992 “Dây buộc các loại, dây xích, lò xo, đinh, vít bằng kim loại”; mã cấp 7 là 2599921 và 2599922) tại Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì các sản phẩm này không thuộc đối tượng giảm thuế suất thuế GTGT; trừ sản phẩm “dây và cáp cho truyền điện phân vào nhóm ngành 27230” thuộc cột nội dung của mã cấp 7 là 2599921 và 2599922 tại Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CP Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau khi trao đổi với cơ quan liên quan.

Nội dung chi tiết Công văn số 7375/BTC-TCT ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

4. Về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng.

Bộ Tài chính có Công văn số 7460/BTC-TCT ngày 29/7/2022 gửi Bộ Xây dựng về thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, được xác định từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý hợp đồng xây dựng, đề nghị Bộ Xây dựng căn cứ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định về quản lý hợp đồng xây dựng để hướng dẫn theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Nội dung chi tiết Công văn số 7460/BTC-TCT ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

B. Về Thuế thu nhập cá nhân:

Tổng cục thuế có Công văn số 2414/TCT-DNNCN ngày 07/07/2022 về chính sách thuế TNCN.

Theo đó, trường hợp người nước ngoài được cử sang làm việc tại Việt nam theo thời hạn 05 năm theo hợp đồng phái cử thì khai, tính thuế TNCN đối với các tờ khai thuế TNCN năm 2021 theo biểu lũy tiến từng phần.
Trường hợp trong năm dương lịch, người nước ngoài có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.

Nội dung chi tiết Công văn số 2414/TCT-DNNCN ngày 07/07/2022 của Tổng cục thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

C/ Về Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng.

Ngày 08/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Theo đó, Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 quy định tại Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ thành các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nội dung chi tiết Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

D/ Vấn đề khác có liên quan:

1. Quy định về hóa đơn, chứng từ:

- Về việc triển khai vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử:
Tổng cục thuế có Công văn số 2455/TCT-DNNCN ngày 12/7/2022 về việc triển khai vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử.

Theo đó, về việc sử dụng biên lai điện tử

Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì từ 01/7/2022 các tổ chức có thể sử dụng biên lai điện tử, tuy nhiên Tổng cục Thuế đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử và quy trình thực hiện. Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì các tổ chức (bao gồm cả tổ chức UNIT) vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến CQT, tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế), doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành. Từ 01/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in; đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.

Nội dung chi tiết Công văn số 2455/TCT-DNNCN ngày 12/7/2022 của Tổng cục thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

- Về thời điểm lập hóa đơn điện tử:

Tổng cục Thuế Công văn số 2826/TCT-CS ngày 04/8/2022 về thời điểm lập hóa đơn điện tử.

Theo dó, trường hợp Đài truyền hình Việt Nam cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa Đài và khách hàng, đối tác theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá 07 ngày của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với người mua.

Nội dung chi tiết Công văn số 2826/TCT-CS ngày 04/8/2022 của Tổng cục thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

2. Quy định về lệ phí môn bài.

Tổng cục thuế Công văn số 2465/TCT-DNCN ngày 13/7/2022 về chính sách lệ phí môn bài.

Theo đó, trường hợp Công ty có xác nhận tạm ngừng kinh doanh từ ngày 08/01/2022 đến ngày 08/01/2023, đã nộp thông báo tạm ngừng nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế  trước thời hạn nộp lệ phí môn bài (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài năm 2022 thì thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí môn bài năm 2022.

Nội dung chi tiết Công văn số 2465/TCT-DNCN ngày 13/7/2022 của Tổng cục thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

3. Quy định về thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Ngày 27/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Thông tư 45/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2022.

Thông tư 45/2022/TT-BTC bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Nội dung chi tiết Thông tư 45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính được đăng tải trên website  http://hanoi.gdt.gov.vn.

4. Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngày 03/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Thông tư 48/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17 tháng 9 năm 2022.

Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP , Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP , Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Nội dung chi tiết Thông tư 48/2022/TT-BTC 03/8/2022 của Bộ Tài chính được đăng tải trên website  http://hanoi.gdt.gov.vn.

Nguồn: Cục thuế thành phố Hà Nội http://hanoi.gdt.gov.vn


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá