Cập nhật chính sách thuế tháng 02/2023

Cập nhật chính sách thuế tháng 02/2023

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 02/2023

A/ Về Thuế giá trị gia tăng:

Bộ Tài chính có công văn số 862/BTC-CST ngày 31/01/2023 về việc hoàn thuế GTGT và ưu đãi thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, thiết bị dùng để sản xuất, lắp ráp thiết bị y tế, cụ thể:

Các doanh nghiệp sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, nguyên vật liệu và hoạt động sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 5% thì không được hoàn thuế mà chuyển sang khấu trừ vào  các kỳ tiếp theo (trừ trường hợp doanh nghiệp đó có dự án đầu tư mới, có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ, có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên).

Nội dung chi tiết Công văn số 862/BTC-CST ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

B/ Về Thuế nhập khẩu:

Bộ Tài chính có công văn số 862/BTC-CST ngày 31/01/2023 về việc hoàn thuế GTGT và ưu đãi thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, thiết bị dùng để sản xuất, lắp ráp thiết bị y tế, cụ thể:

Về chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất thiết bị y tế trong nước.

Theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng, trong đó có nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất thiết bị y tế, được xây dựng dựa theo nguyên tắc: đảm bảo phù hợp với cam kết cắt giảm thuế quan khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); tuân thủ các nguyên tắc về ban hành biểu thuế, thuế suất quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hạn chế nhập khẩu các mặt hàng trong nước đã sản xuất được. Theo đó, đối với các mặt hàng nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất thiết bị y tế trong nước chưa sản xuất cơ bản đã được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi thấp; còn đối với những mặt hàng trong nước đã sản xuất được thì áp dụng mức  thuế suất phù hợp để hỗ trợ cho sản xuất trong nước, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các mặt hàng vật tư, linh kiện, thiết bị y tế có xuất xứ từ các nước và vùng lãnh thổ ký kết Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

Nội dung chi tiết Công văn số 862/BTC-CST ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

C./ Về Quản lý thuế:

Tổng cục Thuế có công văn số 75/TCT-HTQT ngày 10/1/2023 về việc khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài, cụ thể:

Trường hợp Công ty Cổ phần Big Capital đầu tư tại Hoa Kỳ và chuyển nhượng vốn theo đúng quy định của pháp luật, đã nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại Hoa Kỳ, thì Công ty được khấu trừ thuế TNDN đã nộp tại Hoa Kỳ vào số thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Công ty phải nộp phần chênh lệch nếu số thuế đã nộp tại Hoa Kỳ thấp hơn số thuế phải nộp tại Việt Nam đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại Hoa Kỳ.

Nội dung chi tiết Công văn số 75/TCT-HTQT ngày 10/1/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

D/ Vấn đề khác có liên quan:

1. Về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19.

Ngày 30/01/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nghị quyết số 07/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế gạch đầu dòng thứ tư điểm a mục 3 phần II Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.
Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nội dung chi tiết Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ được đăng tải trên website  http://hanoi.gdt.gov.vn  

2. Về Luật Tài nguyên nước.

Ngày 01/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Nghị định 02/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Nghị định 02/2023/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Bãi bỏ khoản 1 Điều 167 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Nội dung chi tiết Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Bộ tài chính được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

3. Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Ngày 02/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Thông tư 07/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Thông tư 07/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 35/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Nội dung chi tiết Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 của Bộ tài chính được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

4. Về việc công bố TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực Quản lý thuế  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Ngày 06/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 115/QĐ-BTC ngày về viêc công bố TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực Quản lý thuế  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định 115/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 1710/QĐ-BTC ngày 24/8/2022 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Công bố kèm theo Quyết định này một (01) thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết Quyết định 115/QĐ-BTC ngày 06/02/2023 của Bộ tài chính được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

5. Về việc quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Ngày 15/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính Phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Nghị định 05/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trở đi, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở thực hiện theo quy định khoản 1 đến khoản 6 Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Nội dung chi tiết Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

Nguồn: Cục thuế thành phố Hà Nội


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá