Xử lý hoá đơn chưa kê khai thuế

Cách hạch toán đối với hoá đơn chưa kê khai thuế

XỬ LÝ ĐỐI VỚI HOÁ ĐƠN KÊ KHAI THUẾ CHẬM

Năm 2020 kế toán nhận hoá đơn của năm 2019 nhưng đã nộp tờ khai quý 4/2019 thì xử lý thế nào?

Theo khoản 8 điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC:

8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Theo điều 4 thông tư số 96/2015/TT-BTC:

Các khoản chi phí không được trừ:

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế

Như vậy: Hoá đơn bỏ sót được phép kê khai lại vào tờ khai quý 4/2019 hoặc kê vào quý 1/2020 đều được. Tuy nhiên chi phí phải được hạch toán đúng kỳ năm 2019.

Cách 1: Nộp lại tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 4/2019

Kế toán kê khai bổ sung hoá đơn đầu vào bị bỏ sót trên tờ khai quý 4/2019. Khi đó phát sinh bên Nợ giữa TK133 và chỉ tiêu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khớp nhau. 

Cách 2: Kê khai hoá đơn bỏ sót vào tờ khai quý 1/2020. Khi đó kế toán hạch toán như sau:

Năm 2019

Nợ chi phí: Giá chưa thuế trên hoá đơn

Nợ TK1388: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331, 111, 112: Tổng giá thanh toán

Năm 2020

Kê khai thuế GTGT đầu vào đồng thời hạch toán

Nợ TK133: Thuế GTGT đầu vào

Có TK1388: Thuế GTGT đầu vào

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm