Quyết toán thuế cá nhân vừa có tiền lương vừa cho thuê nhà

Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương vừa có thu nhập từ cho thuê nhà có phải quyết toán thuế đối với thu nhập từ cho thuê nhà không?

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN VỪA CÓ LƯƠNG VỪA CÓ CHO THUÊ TÀI SẢN

1./ Trước thời điểm thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực (30/07/2015)

Theo khoản 2 điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC:

a.3) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 (hai mươi) triệu đồng, đã nộp thuế tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Như vậy cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương tiền công vừa có thu nhập từ kinh doanh thì cuối năm phải quyết toán thuế TNCN.

2./ Từ thời điểm thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực (30/07/2015)

- Theo quy định tại khoản 5 điều 25 thông tư số 92/2015/TT-BTC:

5. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 16 ... Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Theo quy định tại khoản 3 điều 21 thông tư số 92/2015/TT-BTC (sửa đổi khoản 2 điều 16 thông tư số 156/2013/TT-BTC):

a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

- Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Như vậy thông tư 92/2015 đã làm rõ 2 việc:

- Thứ nhất, bãi bỏ toàn bộ các quy định về thuế TNCN đối với hoạt động kinh doanh quy định tại TT156/2013/TT-BTC. Hoạt động kinh doanh chỉ nộp thuế theo quy định tài TT92/2015/TT-BTC và KHÔNG QUYẾT TOÁN (nộp xong là xong).

- Thứ hai, quy định về quyết toán thuế TNCN CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG.

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá