Phân bổ thuế gtgt đầu vào dùng chung

Đầu ra chịu thuế thì đầu vào được khấu trừ toàn bộ, đầu ra không chịu thuế thì đầu vào không được khấu trừ (nguyên tắc khấu trừ TT219/2013, 26/2015). Theo quy định thì kế toán phải hạch toán riêng đầu ra, đầu vào để xác định đầu vào được khấu trừ hay không được khấu trừ. Nếu không hạch toán riêng được thì thực hiện phân bổ theo doanh thu.

PHÂN BỔ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO DÙNG CHUNG

1./ Đầu ra chịu thuế thì đầu vào được khấu trừ, đầu ra không chịu thuế thì đầu vào không được khấu trừ

"Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất"

Ví dụ: Doanh nghiệp A có 2 bộ phận kế toán và đào tạo tương ứng với 2 hoạt động: hoạt động kế toán (chịu thuế) và hoạt động đào tạo (không chịu thuế)

Doanh thu hoạt động kế toán: 400.000.000

Doanh thu hoạt động đào tạo: 200.000.000

Đầu vào:

Máy tính cho kế toán: 60.000.000 (thuế gtgt: 6.000.000)

Mua máy chiếu phục vụ đào tạo: 30.000.000 (thuế gtgt: 3.000.000)

Thuê văn phòng: 15.000.000 (thuế gtgt: 1.500.000)

⇒ Máy tính cho kế toán phục vụ hoạt động chịu thuế nên được khấu trừ toàn bộ (6.000.000)

⇒ Máy chiếu phục vụ hoạt động không chịu thuế nên không được khấu trừ (3.000.000)

⇒ Thuê văn phòng dùng chung cho cả hoạt động chịu thuế và không chịu thuế được phân bổ.

2./ Phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng chung

"Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được. 
Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý"

2.1/ Phân bổ hàng tháng, quý

Thuế GTGT dùng chung được khấu trừ = Thuế GTGT dùng chung * (DT chịu thuế + DT không phải kê khai) / Tổng doanh thu

Áp dụng vào ví dụ trên:

Trong số 1.500.000 đầu vào thuê văn phòng dùng chung cho cả 2 hoạt động chịu thuế và không chịu thuế không tách riêng được, bạn phải phân bổ theo doanh thu để xác định số thuế được khấu trừ

Số thuế được khấu trừ = 1.500.000 * 400.000.000 / (400.000.000 + 200.000.000) = 1.000.000

Lên tờ khai thuế:

Chỉ tiêu 23: 60.000.000 + 15.000.000 = 75.000.000

Chỉ tiêu 24: 6.000.000 + 1.500.000 = 7.500.000

Chỉ tiêu 25: 6.000.000 + 1.000.000 = 7.000.000

2.2/ Tính lại số thuế được khấu trừ cả năm

Mình đã gặp một số công ty kế toán quên tính lại số thuế được khấu trừ cả năm (đặc biệt là doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế làm giảm số thuế được hoàn). 

"Cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý"

Công thức tính lại thuế gtgt được khấu trừ cả năm:

Thuế GTGT dùng chung được khấu trừ cả năm = Thuế GTGT dùng chung của cả năm * (DT chịu thuế cả năm + DT không phải kê khai cả năm) / Tổng doanh thu cả năm

Xem thêm các bài viết tại website: http:\\dailythuetrongdat.com


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng