Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Tải xuống: Tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số: …2023/GT

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2023

– Căn cứ theo HĐKT số ……. đã ký ngày …. tháng ….. năm 2023  giữa Công ty ….. và Công ty ………

– Căn cứ nhu cầu thực tế của hai bên,

Chúng tôi gồm có:

BÊN A

:

CÔNG TY CỔ PHẦN …..

Người đại diện

:

Ông ………       Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ

:

Số ………………..

Mã số thuế

:

01…………………………….

Số tài khoản

:

……………………………

Số điện thoại

:

……………………..

BÊN B

:

CÔNG TY TNHH ………………………..

Người đại diện

:

Ông ………       Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ

:

Đường ……………….

Mã số thuế

:

0……………..

Số tài khoản

:

……………..

Số điện thoại

:

…………………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký phụ lục của hợp đồng số ……. đã ký ngày …. tháng ….. năm 2023, cụ thể như sau:

Điều 1: Điều chỉnh điều 2 của hợp đồng số ……. đã ký ngày …. tháng ….. năm 2023 như sau:

- Giá chưa thuế: …………… VNĐ

- Thuế suất thuế GTGT: 8%

- Tiền thuế GTGT: ……………….. VNĐ

- Tổng cộng tiền thanh toán (bao gồm thuế): …………………. VNĐ

Điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày: ……2023

Lý do điều chỉnh: Giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Điều 2: Các nội dung khác hai bên đã thoả thuận tại hợp đồng số ……. đã ký ngày …. tháng ….. năm 2023 đã ký giữa hai bên không thay đổi.

Điều 3: Điều khoản chung

3.1 Phụ lục này là một bộ phận không tách rời của hợp đồng số ……. đã ký ngày …. tháng ….. năm 2023 đã ký giữa hai bên.

3.2 Phụ lục hợp đồng này được lập thành 02 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI  DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng