Mẫu hợp đồng lao động đầy đủ

Mẫu hợp đồng lao động đầy đủ nội dung theo Bộ Luật lao động 2012. Hợp đồng lao động được quy định tại Chương III của Bộ luật lao động 2012. Những nội dung bắt buộc của hợp đồng lao động được quy định tại điều 23 của bộ luật này. 

Tải mẫu hợp đồng lao động tại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN
--------------------

Số:        /2019/HĐLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------o0o--------

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2019

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

- Căn cứ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Chúng tôi gồm:

Bên A:

CÔNG TY ...

Người đại diện:

 

Chức vụ:

 

Trụ sở chính:

 

Mã số thuế:

 

Bên B:

ÔNG/BÀ: ....

Số CMND/CCCD:

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

Sinh ngày:

 

Giới tính:

 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Bên B (người lao động) đồng ý làm việc cho bên A (người sử dụng lao động) theo các thoả thuận quy định tại hợp đồng lao động này với các điều khoản cụ thể sau đây:

Điều 1: Thời hạn hợp đồng và nội dung công việc

Loại hợp đồng lao động:

Thời hạn hợp đồng:

Địa điểm làm việc:

Mô tả nội dung công việc:

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi: Thời gian làm việc 8h/ngày, 6 ngày/tuần. Người lao động được ghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.

Công ty có thể cho áp dụng thời gian làm việc linh hoạt. Việc áp dụng thời gian làm việc linh hoạt có thể không tuân thủ lịch làm việc cố định bình thường mà làm theo ca kíp, nhưng vẫn phải đảm bảo không quá số giờ làm việc theo quy định.

- Thiết bị và bảo hộ lao động được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc. Ngoài thiết bị và bảo hộ lao động được cấp phát, người lao động còn được hưởng phụ cấp trang phục theo quy định tại quy chế nội bộ của Công ty theo từng thời kỳ.

- Phương tiện đi lại làm việc: .................................................

- Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chế độ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề: Người lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề đầy đủ theo yêu cầu và tính chất của công việc. Chi phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề do Công ty chi trả.

Điều 3: Mức lương, phụ cấp và các lợi ích khác

- Mức lương:

 

VNĐ

- Phụ cấp ăn trưa:

 

VNĐ

- Phụ cấp điện thoại:

 

VNĐ

- Phụ cấp đi lại:

 

VNĐ

- Phụ cấp nhà ở:

 

VNĐ

- Các khoản phụ cấp và lợi ích khác: Theo quy chế nội bộ của Công ty.

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chế độ nâng lương: Cuối mỗi năm công ty xem xét mức độ hoàn thành công việc của người lao động và khối lượng công việc dự kiến trong thời gian tới để xem xét tăng lương cho người lao động. Mức lương sau khi tăng không thấp hơn mức lương tối thiểu do chính phủ quy định trong từng thời kỳ.

- Thời hạn thanh toán lương và các khoản phụ cấp: Tiền lương và các khoản phụ cấp, sau khi trừ đi các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân (nếu có) được chi trả cho người lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cuối tháng tính lương.

Điều 4: Trách nhiệm của các bên

4.1 Trách nhiệm của bên A

- Bố trí công việc theo đúng quy định tại điều 1 và phù hợp với thoả thuận giữa hai bên. Trường hợp bên A bố trí công việc không đúng với nội dung đã thoả thuận hoặc trái với quy định của pháp luật, bên B có quyền không thực hiện công việc đó;

- Cấp phát đầy đủ dụng cụ lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động để bên B làm việc. Chuẩn bị phương tiện đi lại làm việc theo quy định tại điều 2;

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương, các khoản phụ cấp và các lợi ích khác theo thoả thuận và quy chế của Công ty cho bên B. Trường hợp bên A thanh toán chậm, bên B có quyền tính lãi số nợ lương với lãi suất 1%/tháng;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

4.2 Trách nhiệm của bên B

- Tuân thủ quy định về giờ giấc, chế độ làm việc theo sắp xếp của bên A. Trong thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề phải thực hiện nghiêm túc quy định của khoá học;

- Tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động. Trường hợp môi trường làm việc không đảm bảo an toàn, bên B có quyền từ chối lao động và phải báo ngay cho bên A khắc phục. Khi bên A đã khắc phục xong, bên B có trách nhiệm tiếp thục làm việc theo thoả thuận;

- Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Giám đốc hoặc người được Giám đốc phân công điều hành lao động;

- Bảo vệ tài sản và các công cụ, dụng cụ, phương tiện trong suốt quá trình làm việc. Trường hợp các tài sản nêu trên bị hỏng hóc do lỗi của bên B, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định tại hợp đồng này.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được hai bên ký kết.

 

BÊN A

BÊN B

 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm