Mẫu giấy uỷ quyền làm việc với cơ quan thuế

Khi làm việc với cơ quan thuế, cá nhân phải được Công ty uỷ quyền bằng văn bản. Dưới đây là mẫu giấy uỷ quyền của ĐLT Trọng Đạt cho cá nhân thay mặt Công ty để liên hệ với cơ quan thuế nộp hồ sơ

Tải mẫu giấy uỷ quyền tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

---------o0o----------

GIẤY UỶ QUYỀN

Giấy uỷ quyền này được lập và ký vào ngày …………………………..

Bên uỷ quyền:

Họ và tên: ………………………………. Giới tính: …………………..

Sinh ngày: ……………… Dân tộc: ……………. Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: …………… ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: …………………

Hộ khẩu thường trú: ………………

Chỗ ở hiện tại: ………………..

Là người đại diện theo pháp luật của: Công ty …….

Chức vụ: Giám đốc

(Sau đây gọi là Bên A)

Bên nhận uỷ quyền:

Họ và tên: ……………………… Giới tính: …….

Sinh ngày: ………… Dân tộc: ………………… Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: ………….. Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: …………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………

(Sau đây gọi là Bên B)

Bằng văn bản này, bên A ủy quyền cho bên B thực hiện công việc sau đây: Thay mặt cho bên A liên hệ chi cục thuế

quận Hà Đông để nộp hồ sơ …….. và nhận kết quả.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi bên nhận ủy quyền hoàn thành nhiệm vụ.

BÊN UỶ QUYỀN
(BÊN A)
BÊN NHẬN UỶ QUYỀN
(BÊN B)

 

 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng