Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo Điều 13, Khoản 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với cơ quan thuế.

Tải mẫu công văn đăng ký tại đây

Công ty Cổ phần ...

--------------------------

Số: 01/TB-KHTSCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------o0o--------

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2019

 

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Kính gửi:  CHI CỤC THUẾ QUẬN ...

 

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần ...

- Địa chỉ trụ sở chính: Số ...

- Mã số thuế: ...

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty Cổ phần ... đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi cục thuế quận .... theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2019

 

                                                           

TM. Công ty Cổ phần...

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

[Chính thức] Lùi thời điểm áp dụng hoá đơn điện tử sang 01/07/2022

Chính phủ Ban hàng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 về hoá đơn điện tử, theo…