Mẫu biên bản tài trợ chống dịch Covid-19 theo Nghị định 44/2021/NĐ-CP

Mẫu biên bản tài trợ chống dịch Covid-19 theo Nghị định 44/2021/NĐ-CP

Mẫu biên bản tài trợ chống dịch Covid-19 theo Nghị định 44/2021/NĐ-CP

Tải tại đây

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN XÁC NHẬN ỦNG HỘ, TÀI TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG  PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chúng tôi gồm có:

Tên doanh nghiệp (bên đơn vị ủng hộ, tài trợ):

Địa chỉ:                                                                Số điện thoại:

Mã số thuế:

Tên đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ:

Địa chỉ:                                                                Số điện thoại:

Mã số thuế (nếu có):

 

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã ủng hộ, tài trợ cho [tên đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ]:

- Tài trợ bng hiện vật    

- Tài trợ bng tiền          

Với tổng giá trị của khoản ng hộ, tài trợ là………..

Bng tiền:…………

Hiện vật:……………  quy ra trị giá VND:…………………

Giấy tờ có giá………… quy ra trị giá VND……………………

(kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật).

 

[Tên đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản ng hộ, tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, đơn vị nhận ng hộ, tài trợ xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi ... tại…………… ngày ... tháng... năm .... và được lập thành… bản như nhau, mi bên giữ 01 bản.

 

Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ
(ký tên, đóng dấu)

Đơn vị ủng hộ, tài trợ
(ký tên, đóng dấu)


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng