Đóng mã số thuế đối với cá nhân được cấp 2 mã số thuế

Đóng mã số thuế đối với cá nhân được cấp 2 mã số thuế

HỒ SƠ ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP 2 MÃ SỐ THUẾ

Đối với cá nhân được cấp 2 mã số thuế thì hồ sơ để đóng 1 mã số thuế bao gồm:

- Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu 24/ĐK-TCT

- Bản photo CMND tương ứng mã số thuế thứ nhất

- Bản photo CCCD tương ứng với mã số thuế thứ hai

Gửi tới cơ quan thuế đang quản lý mã số thuế muốn đóng.

Tải mẫu 24/ĐK-TCT tại đây

Mẫu số: 24/ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TÊN NNT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2021/CDMST

Hà Nội, ngày ..… tháng ..… năm 2021

 

THÔNG BÁO

Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

1. Tên người nộp thuế: …..

2. Mã số thuế: ………………..

3. Địa chỉ trụ sở: Tổ 5 phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

4. Địa chỉ kinh doanh: ………………………………………………...........................................…………

5. Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

Tôi được cấp 02 (hai) mã số thuế, một mã số thuế là ……. được cấp năm 2009 tương ứng với số chứng minh nhân dân số …… và một mã số thuế là …… được cấp năm 2018 tương ứng với số căn cước công dân số ………...

Vì vậy, tôi kính đề nghị cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế số: …………..

Tôi cam kết sẽ kê khai thuế đầy đủ và đúng quy định theo mã số thuế số …….. Đồng thời, tôi sẽ làm thủ tục điều chỉnh số căn cước công dân mới cho mã số thuế ……..

6. Hồ sơ đính kèm:

- Bản photo chứng minh nhân dân số ……;

- Bản photo căn cước công dân số ……………….

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- CQT quản lý;
- Lưu
.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng