CV trả lời không thuộc diện nộp quyết toán TNCN

Năm 2018 doanh nghiệp không phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động thì không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN (muốn nộp cũng không được...)

CÔNG VĂN TRẢ LỜI KHÔNG PHẢI NỘP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Năm 2018 doanh nghiệp không phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động thì không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN (muốn nộp cũng không được do HTKK không cho nộp tờ khai quyết toán trắng) nhưng một số chi cục thuế vẫn gửi công văn nhắc nộp tờ khai. Vậy doanh nghiệp làm công văn trả lời theo mẫu dưới đây:

Tải mẫu công văn tại đây

Công ty TNHH ……….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------

Số: 01.2019/CV-TNCN

………………, ngày 10 tháng 04 năm 2019

CÔNG VĂN TRẢ LỜI

V.v Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2018

Kính gửi: Chi cục thuế ………….

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH ……………..

Mã số thuế: …………………

Địa chỉ: …………………….

Người đại diện: ………………….   - Chức vụ: …………………

Chúng tôi nhận được công văn số …………….. ngày …./…./…….. của Chi cục thuế …………………. về việc nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2018. Tuy nhiên, năm 2018 Công ty TNHH ……………. không phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động nên Công ty không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

Công ty TNHH …………………. cam kết các nội dung trình bày ở trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu kê khai sai.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 


Xem thêm các bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng