Công văn số 73222/CT-TTHT về thuế GTGT liên danh nhà thầu

Cục thuế TP Hà Nội ban hành Công văn số 73222/CT-TTHT ngày 19 tháng 9 năm 2019 về thuế GTGT liên danh nhà thầu

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73222/CT-TTHT
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: JFE Engineering Corporation trong Liên danh nhà thầu JPE-TSK
Đ/c: P501, Tầng 5, V-tower, số 649 Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
MST: 0108519175

Ngày 15/08/2019, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số JFE-Acc-0068-2019 tháng 8/2019 của JFE Engineering Corporation (sau đây gọi là Nhà thầu JFE-JP) hỏi về chính sách thuế GTGT, Cục Thuế TP H Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định về người nộp thuế:

1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhp khẩu.

... 4. Người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế, bao gồm:...”

- Căn cứ Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của B Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về người nộp thuế:

Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và t chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu) bao gồm:

...3. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nay là Luật đầu tư); các tổ chức, cá nhân nước ngoài hot đng kinh doanh ở Vit Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam; ...”

- Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 như sau:

a) Sửa đổi, b sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, b sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư s 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lp hóa đơn khbán hàng hóa, dch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng đ cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sn xut).”…”

Căn c các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp JFE Engineering Coiporation (Nhà thầu) trong Liên danh nhà thầu JPE-TSK ký hợp đồng với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố Hà Nội (Chủ đầu tư) để thi công gói thầu 1: Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, thuộc Dự án Hệ thống nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội (Dự án), tại hợp đồng giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư quy định Nhà thầu có trách nhiệm đối với toàn bộ thủ tục nhập khẩu hàng hóa, vật liệu và thiết bị nhập khẩu để đưa vào các Công trình vĩnh cửu th khi nhập khẩu hàng hóa, vật tư và thiết bị nêu trên, Nhà thầu đng tên trên tờ khai nhập khẩu, nộp các loại thuế, phí tại khâu nhập khu theo quy định.

Nhà thầu phải lập hóa đơn cho Chủ đu tư đối với khối lượng công việc thực hiện của Nhà thầu theo hợp đồng là thi công xây dựng, cung cấp thiết bị (bao gồm cả thiết bị nhập khẩu) và lắp đặt phục vụ Dự án theo quy định.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Nhà thầu JFE-JP liên hệ đến phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Nhà thầu JFE-JP được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ph
òng TKT2:
- Phòn
g DTPC;
- Lưu: VT TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Công chứng hợp đồng khác chứng thực hợp đồng, hãy thận trọng

Công chứng hợp đồng khác chứng thực hợp đồng, hãy thận trọng