Cập nhật chính sách thuế tháng 12/2022

Cập nhật chính sách thuế tháng 12/2022

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 12/2022

A/ Về Thuế giá trị gia tăng:

Tổng cục Thuế có công văn số 4368/TCT-CS ngày 22/11/2022 hướng dẫn về việc Thuế GTGT của Công ty JFE Engineering Corporation.

Theo đó, Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa, vật liệu và thiết bị nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Trường hợp sau khi nhập khẩu, Công ty xuất hàng hóa cho Chủ đầu tư theo hợp đồng giữa hai bên thì giá tính thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Nội dung chi tiết Công văn số 4368/TCT-CS ngày 22/11/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

B./ Về Thuế thu nhập cá nhân:

1. Về việc xác định số thuế TNCN

Tổng cục thuế có công văn số 4571/TCT-DNNCN ngày 07/12/2022 hướng dẫn về việc xác định số thuế TNCN.

Theo đó, Trường hợp năm 2016, Ông A là người lao động nước ngoài, là cá nhân cư trú tại Việt Nam, làm việc tại Công ty TNHH Takigawa Việt Nam có thu nhập Net tại Việt Nam và Nhật Bản thì:

Về phía Công ty, hàng tháng Công ty tính tiền nhà theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (thu nhập Gross) phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị, không phân biệt nơi trả thu nhập là Việt Nam hay Nhật Bản.

Về phía Ông A, thu nhập chịu thuế để quyết toán thuế TNCN được xác định là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập, cách quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 4, Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013.

Nội dung chi tiết Công văn số 4571/TCT-DNNCN ngày 07/12/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

2. Về việc chính sách thuế TNCN hỗ trợ cho NLĐ phòng chống Covid-19

Tổng cục thuế có công văn số 4572/TCT-DNNCN ngày 07/12/2022 hướng dẫn về chính sách thuế TNCN.

Theo đó, Trường hợp Ngân hàng Mizuho chi cho người lao động về hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 ngoài khoản hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch Covid-19 được quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì khoản khác mà người lao động được hưởng và thuộc diện chịu thuế TNCN theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 3 Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội.

Nội dung chi tiết Công văn số 4572/TCT-DNNCN ngày 07/12/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

3. Về việc Thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất

Tổng cục thuế có công văn số 4621/TCT-DNNCN ngày 09/12/2022 hướng dẫn về Thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất.

Theo đó, Ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Lê Thị Thùy Dung đã có Hợp đồng ký với Chủ đầu tư để mua bán căn hộ hình thành trong tương lai. Mặc dù chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng ông Tuấn và bà Dung đã được chủ đầu tư chuyển giao quyền sở hữu đối với Căn hộ số 0907 tòa DV04 Dự án Rose Town. Căn hộ này được xác định là tài sản và có thể mua bán, thế chấp nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Ông Tuấn và bà Dung đã có đầy đủ các quyền sử dụng và định đoạt đối với căn hộ hình thành trong tương lai nêu trên theo quy định nên tại thời điểm chuyển nhượng, ông Tuấn và bà Dung sở hữu đồng thời 2 nhà ở, đất ở trên lãnh thổ Việt Nam do đó không đủ điều kiện được miễn thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất.

Nội dung chi tiết Công văn số 4621/TCT-DNNCN ngày 09/12/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

C./ Về hóa đơn:

Tổng cục thuế có công văn số 4809/TCT-DNNCN ngày 20/12/2022 hướng dẫn về việc về việc cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh đối với hoạt động cho thuê tài sản.

Theo đó, Trường hợp cá nhân cho cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước thuê tài sản, cần có hóa đơn để giao cho bên thuê làm chứng từ thanh toán theo quy định và đã khai thuế, nộp thuế thì cơ quan thuế thực hiện cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh theo quy định

Nội dung chi tiết Công văn số 4809/TCT-DNNCN ngày 20/12/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

D./ Về Quản lý thuế:

1. Về việc tính tiền chậm nộp

Tổng cục thuế có công văn số 4632/TCT-QLN ngày 12/12/2022 hướng dẫn về việc tính tiền chậm nộp.

Theo đó, Doanh nghiệp không phải nộp tiền chậm nộp phát sinh trên số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp tăng thêm do điều chỉnh kết quả xếp loại doanh nghiệp theo công bố của chủ sở hữu từ thời điểm ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đến ngày 30/6. Trường hợp doanh nghiệp chậm nộp LNST sau thời điểm 30/6 thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

Nội dung chi tiết Công văn số 4632/TCT-QLN ngày 12/12/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

2. Về việc khai lệ phí môn bài:

Tổng cục Thuế có công văn số 4498/TCT-KK ngày 2/12/2022 hướng dẫn về việc khai lệ phí môn bài, cụ thể:

Trường hợp Công ty TNHH Shopee Express là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, có cơ quan thuế quản lý trực tiếp là Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, là đơn vị chủ quản thành lập các địa điểm kinh doanh (kho hàng) tại địa bàn cấp tỉnh khác tỉnh, thành phố với trụ sở Công ty thì Công ty gửi tờ khai lệ phí môn bài đến Cục Thuế nơi có các địa điểm kinh doanh. Cục thuế các tỉnh/thành phố có trách nhiệm hướng dẫn Công ty thực hiện kê khai và tiếp nhận, xử lý hồ sơ kê khai thuế theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết Công văn số 4498/TCT-KK ngày 2/12/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

E/ Vấn đề khác có liên quan:

Quy định về việc chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Ngày 15/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số Thông tư số 73/2022/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Thông tư 73/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023 và được áp dụng từ năm tài chính 2023.

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Nội dung chi tiết Thông tư số 73/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính được đăng tải trên website  http://hanoi.gdt.gov.vn

Nguồn: Cục thuế TP Hà Nội


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT