CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 11/2023

Cập nhật chính sách thuế tháng 11/2023

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 11/2023

A. Về chính sách thuế nổi bật:

Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

B. Về Thuế Giá trị gia tăng:

1. Về thuế suất thuế GTGT 

Tổng cục Thuế có công văn số 4627/TCT-CS ngày 19/10/2023 về việc thuế GTGT, cụ thể:

“Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phát sinh trong giai đoạn trước khi doanh nghiệp được áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định pháp luật về thuế GTGT.

Về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT kỳ tính thuế cuối cùng trước khi doanh nghiệp được áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế.” 

Nội dung chi tiết công văn số 4627/TCT-CS ngày 19/10/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

2. Về thuế GTGT đối với hoạt động in gia công vé số kiến thiết, in gia công vỏ bao thuốc lá

Tổng cục Thuế có Công văn số 4590/TCT-CS ngày 16/10/2023 về việc thuế GTGT, cụ thể:

“Về nguyên tắc, đối tượng chịu thuế TTĐB là hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Điều 2 Luật Thuế TTĐB. Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động in gia công vé số kiến thiết, in gia công vỏ bao thuốc lá, mà không sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB, không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ, thì thuộc đối tượng giảm thuế GTGT.”

Nội dung chi tiết công văn số 4590/TCT-CS ngày 16/10/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

3.  Về thuế GTGT đối với mì tươi và mì sấy không dùng làm thức ăn chăn nuôi:

Tổng cục Thuế có công văn số 4578/TCT-CS ngày 16/10/2023 về việc thuế GTGT, cụ thể:

“Trường hợp xác mì tươi và xác mì sấy không dùng làm thức ăn chăn nuôi, không được coi là sản phẩm mới qua sơ chế thông thường và là sản phẩm đã qua chế biến thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%”

Nội dung chi tiết công văn số 4578/TCT-CS ngày 16/10/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

4. Về việc hoàn thuế GTGT

Tổng cục Thuế có công văn số 5102/TCT-TTKT ngày 14/11/2023 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT, cụ thể:

“1. Đối với nội dung kiểm tra trước hoàn, Cục Thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn, số thuế không đủ điều kiện được hoàn và ban hành thông báo về số thuế GTGT chưa đủ điều kiện được hoàn theo mẫu số 04/TB-HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC cho người nộp thuế;

2. Đối với nội dung kiểm tra sau hoàn, Cục Thuế xác định số tiền thuế GTGT đã hoàn không đủ điều kiện được hoàn và ban hành Quyết định về việc thu hồi hoàn thuế theo mẫu số 03/QĐ-THH ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC và xử phạt, tính tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định.”

Nội dung chi tiết công văn số 5102/TCT-TTKT ngày 14/11/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn 

C. Về Thuế TNDN

1. Về ưu đãi thuế TNDN

Tổng cục Thuế có công văn số 4626/TCT-CS ngày 19/10/2023 về chính sách thuế: 

“Pháp luật thuế TNDN không quy định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại Khu công nghiệp theo mức áp dụng địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Do vậy, thu nhập của các doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp, cụm công nghiệp không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN như địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn.

Đối với thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay, chênh lệch tỷ giá không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thì không áp dụng ưu đãi thuế TNDN quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ.

Đối với thu nhập của Công ty từ dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi thuế thì khoản thu nhập này không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn ưu đãi đầu tư.”

Nội dung chi tiết công văn số 4626/TCT-CS ngày 19/10/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

2. Về chính sách thuế TNDN 

Tổng cục Thuế có công văn số 4602/TCT-CS ngày 17/10/2023 về chính sách thuế: 

“CJ CHEILJEDANG có kế hoạch tái cấu trúc nội bộ và chuyển giao toàn bộ vốn đầu tư tại Việt Nam sang cho Công ty CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED thì CJ CHEILJEDANG có trách nhiệm xác định thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC, kê khai thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Trường hợp CJ CHEILJEDANG chuyển giao quyền nắm giữ vốn cho Công ty CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED nếu có phát sinh thu nhập thì thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định. Công ty CJ FOODS VIỆT NAM có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài theo quy định.”

Nội dung chi tiết công văn số 4602/TCT-CS ngày 17/10/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

3. Về chính sách thuế TNDN 

Tổng cục Thuế có công văn số 4819/TCT-CS ngày 30/10/2023 về chính sách thuế: 

“Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn. Về nguyên tắc, quyền sử dụng đất có thời hạn có đầy đủ hồ sơ, chứng từ mua trúng đấu giá tài sản thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

Nội dung chi tiết công văn số 4819/TCT-CS ngày 30/10/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

D. Về Thuế TNCN

1. Về kê khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 

Tổng cục Thuế có công văn số 5054/TCT-DNNCN ngày 10/11/2023 về việc kê khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, cụ thể:

“Khi người nộp thuế là cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo quy định.”

Nội dung chi tiết công văn số 5054/TCT-DNNCN ngày 10/11/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

2. Về xác định giá trị tài sản nhận thừa kế là cổ phiếu giao dịch trên Upcom

Tổng cục Thuế có công văn số 5001/TCT-DNNCN ngày 08/11/2023 về chính sách thuế: 

“Cổ phiếu giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom là cổ phiếu giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Do đó, giá trị tài sản nhận thừa kế là cổ phiếu giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom xác định theo quy định tại điểm a.1 Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính).”

Nội dung chi tiết công văn số 5001/TCT-DNNCN ngày 08/11/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

E. Vấn đề khác có liên quan: 

1. Về cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh

Tổng cục Thuế có công văn số 4905/TCT-QLN ngày 03/11/2023 về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh, cụ thể:

“Trường hợp Công ty TNHH Thiên Lộc đang áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà Công ty có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục thuế tiếp tục cho Công ty sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện Công ty phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước. Cục thuế căn cứ hồ sơ thực tế của Công ty để cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh theo đúng quy định.”

Nội dung chi tiết công văn số 4905/TCT-QLN ngày 03/11/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

2. Về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

Tổng cục Thuế có công văn số 4955/TCT-KK ngày 06/11/2023 về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót, cụ thể:

“Trường hợp Công ty Cổ phần Vilaconic phát hiện 1 số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào bị bỏ sót phát sinh từ tháng 1/2022 đến tháng 8/2022 vào kỳ tính thuế tháng 09/2022 và tháng 10/2022, sau khi Cục thuế đã ban hành kết luận về việc kiểm tra trước hoàn thuế kỳ từ tháng 01/2022 đến tháng 08/2022 (ngày 07/10/2022) thì thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 và khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.”

Nội dung chi tiết công văn số 4955/TCT-KK ngày 06/11/2023 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

Nguồn: Cục thuế TP. Hà Nội


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Cập nhật chính sách thuế tháng 02/2024

Cập nhật chính sách thuế tháng 02/2024