Cập nhật chính sách thuế tháng 10/2022

Cập nhật chính sách thuế tháng 10/2022

A/ Về Thuế giá trị gia tăng:

1. Về việc giảm thuế GTGT theo Nghị đinh 15/2022/NĐ-CP:

- Tổng cục thuế  có Công văn số 3436/TCT-CS ngày 16/09/2022 hướng dẫn về chính sách thuế GTGT

Theo đó, trường hợp thời điểm phát sóng được xác định là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ của hợp đồng giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng cục Thuế về việc sản xuất và phát sóng chương trình Thuế và Đời sống thì đối với những chương trình phát sóng từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%.

Nội dung chi tiết Công văn số 3436/TCT-CS ngày 16/09/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

- Tổng cục thuế Công văn số 3522/TCT-CS ngày 22/09/2022 hướng dẫn về chính sách thuế GTGT, cụ thể:

a. Về giảm thuế GTGT đối với hoạt động thu hộ hãng vận tải nước ngoài:

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỉ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỉ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

b. Về giảm thuế GTGT đối với sản phẩm điện tử gia dụng:

Ngày 22/7/2022, Bộ Tài chính đã có công văn số 7169/BTC-TCT đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến về đề xuất của Bộ Tài chính: trường hợp hàng hóa được xác định là sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

c. Về giảm thuế GTGT đối với trường hợp thời điểm lập hóa đơn đặc thù:

Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ có thời điểm lập hóa đơn đặc thù được quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Nội dung chi tiết Công văn số 3522/TCT-CS ngày 22/09/2022 của Tổng cục thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

2. Về thuế GTGT đối với Công ty là doanh nghiệp chế xuất.

Tổng cục Thuế có Công văn số 3059/TCT-KK ngày 18/08/2022 hướng dẫn kê khai thuế GTGT.

Theo đó, Trường hợp Công ty theo trình bày là doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, hoạt động kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ nghiên cứu, phát triển, thiết kế và thử nghiệm các sản phẩm bán dẫn (chip và bo mạch), khi thành lập địa điểm kinh doanh mới cùng tỉnh (không có mã số thuế riêng) thì kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Công ty đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp chế xuất thì các dịch vụ nghiên cứu, phát triển, thiết kế và thử nghiệm các sản phẩm bán dẫn (chip và bo mạch) do Công ty cung cấp trực tiếp cho tổ chức nước ngoài và tiêu dùng ngoài Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC. 

Đối với các hóa đơn đầu vào liên quan đến địa điểm kinh doanh không thuộc khu chế xuất không phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp Công ty có phát sinh các chi phí liên quan đến địa điểm kinh doanh mới như: chi phí thuê văn phòng, điện, nước, điện thoại… nếu các khoản chi này có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Lưu ý: Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất thành lập các địa điểm kinh doanh nằm ngoài khu chế xuất (nội địa) để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định của pháp luật thì Công ty phải mở sổ sách kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định (áp dụng thuế suất thuế GTGT tùy theo mặt hàng kinh doanh, thuế TNDN thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

Nội dung chi tiết Công văn số 3059/TCT-KK ngày 18/08/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

B. Về Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tổng cục Thuế có Công văn số 3505/TCT-CS ngày 22/09/2022 về chính sách thuế TNDN:

Theo đó, Trường hợp Công ty Cổ phần T&T 159 được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ ngày 6/9/2019, nếu năm 2019 Công ty đáp ứng điều kiện tỉ lệ doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp đạt tối thiểu 30% thì năm 2019 là năm đầu tiên Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Công ty được đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu hưởng ưu đãi thuế TNDN vào năm tiếp theo. Nếu Công ty đăng ký để hưởng ưu đãi thuế TNDN vào năm tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của năm đầu tiên đã có thu nhập chịu thuế để nộp vào NSNN theo quy định.

Việc xác định tỉ lệ doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2021/TT-BTC.
Do Công ty hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong kỳ tính thuế nên Công ty xác định ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định. 

Nội dung chi tiết Công văn số 3505/TCT-CS ngày 22/09/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

C./ Về Quản lý thuế:

1. Hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi:

Tổng cục Thuế có công văn số 3783/TCT-KK ngày 13/10/2022 hướng dẫn về việc hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Kim Thạch đã nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp theo Quyết định số 333/QĐ-CT ngày 26/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế (bao gồm cả tiền chậm nộp so với thời hạn quy định trong quyết định xử lý),sau đó được Tòa án phúc thẩm thành phố Hồ Chí Minh có Bản án số 214/2022/HC-PT ngày 28/3/2022 công nhận việc khiếu kiện Quyết định số 333/QĐ-CT nêu trên là đúng thì Công ty và Cục thuế thực hiện trình tự thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Trường hợp Công ty có văn bản đề nghị Cục Thuế trả tiền lãi tính trên số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa có liên quan thì Cục Thuế căn cứ quy định pháp luật và đề nghị của Công ty để thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định.

Nội dung chi tiết Công văn số 3783/TCT-KK ngày 13/10/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

2. Về việc giá trị nộp ngân sách bằng tiền (M3).

Tổng cục Thuế có công văn số 3784/TCT-KK ngày 13/10/2022 về việc giá trị nộp ngân sách bằng tiền (M3).

Theo đó, Giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền (M3) được đề xuất trong hồ sơ dự thảo:

Được quy định nộp cho cơ quan nhà nước có chức năng cùng với giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Không phải là tiền sử dụng đất quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 do cơ quan thuế quản lý thu (bao gồm các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành có liên quan).

Không phải là tiền nộp ngân sách nhà nước từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thuộc ngân sách nhà nước và Luất Quản lý thuế số 38/2019/QH14 do cơ quan thuế quản lý thu.

Không phải là khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu.

Nội dung chi tiết Công văn số 3784/TCT-KK ngày 13/10/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

D/ Vấn đề khác có liên quan:

1. Quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp:

Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2022.

Thông tư 57/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 184/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chi tiết Thông tư 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

2. Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Ngày 21/9/2022, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 1510/QĐ-TCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021.
Sửa đổi, bổ sung thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Nội dung chi tiết Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

3. Quy định quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Ngày 22/09/2022, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 1521/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quy trình này áp dụng cho cơ quan thuế các cấp: Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực để quản lý việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế, quản lý hành nghề của nhân viên đại lý thuế và quản lý việc tổ chức cập nhật kiến thức.

Nội dung chi tiết Quyết định số 1521/QĐ-TCT ngày 22/09/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website  http://hanoi.gdt.gov.vn.

4. Quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày 22/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Thống nhất dự thảo Báo cáo của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kèm theo Công văn số 9154/TTr-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 22/09/2022 của Chính phủ được đăng tải trên website  http://hanoi.gdt.gov.vn.

Nguồn: Cục thuế thành phố Hà Nội.


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm