Cập nhật chính sách thuế tháng 09/2022

Cập nhật chính sách thuế tháng 09/2022

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 9/2022

A/ Về Thuế giá trị gia tăng:

1. Về việc khai, nộp thuế GTGT:

Tổng cục Thuế có Công văn số 3049/TCT-CS ngày 17/8/2022 về việc khai, nộp thuế GTGT:

Theo đó, trường hợp Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) có trụ sở tại Hà Nội và các chi nhánh phụ thuộc hoạt động kinh doanh tại các tỉnh, thành phố khác nơi có trụ sở chính, thực hiện hạch toán kế toán tập trung tại trụ sở chính; từ 01/7/2022, PG Bank triển khai hệ thống hóa đơn điện tử, thực hiện thông báo phát hành hóa đơn trên toàn hệ thống tại Cục thuế Thành phố Hà Nội, toàn bộ hóa đơn đầu ra của PG Bank đều ghi thông tin mã số thuế của trụ sở chính, các chi nhánh của PG Bank không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì ngân hàng thực hiện khai, nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính và không thực hiện phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho từng địa bàn cấp tỉnh nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc (trừ các trường hợp thực hiện phân bổ theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính).

Nội dung chi tiết Công văn số 3049/TCT-CS ngày 17/8/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

2. Về kê khai thuế GTGT.

Tổng cục Thuế có Công văn số 3059/TCT-KK ngày 18/08/2022 hướng dẫn kê khai thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Đà Lạt Harfarm kê khai bổ sung một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào (phát sinh từ tháng 01/2021 đến tháng 09/2021) vào kỳ tình thuế tháng 10, tháng 11/2021 trước khi Cơ quan Thuế, Cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì thực hiện theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết Công văn số 7108/BTC-TCT ngày 21/7/2022 của Bộ Tài chính được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

3. Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA không hoàn lại:

Tổng cục Thuế có Công văn số 3008/TCT-KK ngày 16/08/2022 hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA không hoàn lại.

Theo đó, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế TP. Hà Nội tại Công văn số 37864/CTHN-TTHT ngày 3/8/2022 về hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án ODA.

Như vậy, hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại do chủ chương trình, dự án trực tiếp quản lý thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Trường hợp dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemissinin” là dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại đã được Bộ Tài chính xác nhận viện trờ và Kho bạc Nhà nước xác nhận hạc toán ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước giai đoạn thực hiện dự án là đã đảm bảo về hồ sơ hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm c.1.2 khoản 2 Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Nội dung chi tiết Công văn số 3008/TCT-KK ngày 16/08/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

B. Về Thuế thu nhập cá nhân:

Tổng cục Thuế có Công văn số 3049/TCT-CS ngày 17/8/2022 về việc khai, nộp thuế TNCN:

Theo đó, Ngân hàng thực hiện khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế TNCN theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết Công văn số 3049/TCT-CS ngày 17/8/2022 của Tổng cục Thuế được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

C/ Vấn đề khác có liên quan:

1. Quy định về hóa đơn, chứng từ:

- Về việc về việc ban hành Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền:
Ngày 23/8/2022, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 1391/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với các cơ quan thuế khi triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC .

- Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Nội dung chi tiết Quyết định số 1391/QĐ-TCT ngày 23/8/2022 của Tổng cục Thuế đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

- Về hóa đơn điện tử:

Bộ Tài chính ban hành công văn số 8404/BTC-TCT ngày 23/8/2022 trả lời công văn số 1495/CTBNI-TTHT ngày 11/5/2022 của Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh về hóa đơn điện tử.

Từ 01/07/2022, thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP , theo đó, hóa đơn bán hàng điện tử là hóa đơn dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan, tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động, trong đó, có xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài. Việc lập hóa đơn điện tử đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhằm mục đích chuyển dữ liệu doanh thu xuất khẩu cho cơ quan thuế để thực hiện việc quản lý.

Về trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất có thực hiện xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 1495/CTBNI-TTHT ngày 11/5/2022: Từ ngày 01/7/2022, thời điểm lập hóa đơn điện tử khi doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm và trường hợp xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Nội dung chi tiết Công văn số 8404/BTC-TCT ngày 23/8/2022 của Bộ Tài chính được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn

2. Quy định về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Ngày 11/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 51/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước.

- Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng từ năm ngân sách 2022.

- Đối với số liệu dự toán, chi NSNN thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021, năm 2022 bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ được tích hợp trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, nhưng đã được hạch toán theo mã số Chương trình mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan tài chính các cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hạch toán điều chỉnh số dự toán, số đã chi NSNN sang mã số Chương trình mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2021-2025, ban hành tại Thông tư này. Thời hạn thực hiện trước ngày 15 tháng 10 năm 2022.

Nội dung chi tiết Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

3. Quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Ngày 23/8/2022, Chính Phủ ban hành Nghị định 55/2022/NĐ-CP về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2022.

Nghị định này quy định về xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung chi tiết Nghị định 55/2022/NĐ-CP  ngày 23/8/2022 của Chính Phủ được đăng tải trên website  http://hanoi.gdt.gov.vn.

Nguồn: Cục thuế TP. Hà Nội


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng