Cập nhật Căn cước công dân bị lỗi đối với mã số thuế có đuôi HAN

Cập nhật Căn cước công dân bị lỗi đối với mã số thuế có đuôi HAN

CẬP NHẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đối với mã số thuế được đăng ký theo số CMND dạng 123456789HAN (hoặc 123456789HCM ...) thì khi cập nhật theo CCCD gắn chip sẽ bị lỗi. Phương án xử lý như sau:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ giấy lên cơ quan thuế, hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai theo mẫu 05-ĐK-TCT-TH (Thông tư 105/2020/TT-BTC). Tải tại đây

(2) Bản photo CCCD của người lao động cần cập nhật thông tin

Nộp tại bộ phận 1 cửa Chi cục thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp

 

Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

(Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho cá nhân có ủy quyền)

□ Đăng ký thuế                          □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

  1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:

 

2. Mã số thuế (nếu có):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Cơ quan thuế quản lý:
  2. Thông tin đăng ký thuế/thông tin thay đổi của cá nhân có ủy quyền như sau:

STT

Họ và tên người nộp thuế

Mã số thuế (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin

Ngày sinh

GiI tính

Quốc tịch

Giấy tờ chứng thực cá nhân

Địa chỉ nơi thường trú

Đa chỉ hiện ti

Điện thoi liên h

Email

Loại giấy tờ tùy thân của cá nhân (CMND/CCCD /Hộ chiếu)

Sgiấy t

Ngày cấp

Nơi cp

Số nhà/đường phố

Xã, phường

Quận, huyện

Tnh, thành phố

Quốc gia

S nhà/ đường ph

Xã, phường

Quận, huyện

Tnh, thành ph

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng theo thông tin đăng ký thuế/thông tin thay đổi của cá nhân đã ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

 

 

...., ngày.…/…..

CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

Ghi chú: Cơ quan chi trả thu nhập chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ ủy quyền của cá nhân là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm