TẢI VỀ

1. Giấy nộp tiền vào NSNN: tải tại đây

2. Java xử lý lỗi đang tải thư viện: tải tại đây

3. Công văn trả lời cơ quan thuế: tải tại đây

4. Hồ sơ hủy hóa đơn: tải tại đây

5. Xuất hóa đơn và công cụ ký hóa đơn: tải tại đây

6. Xử lý lỗi không ký được hóa đơn: tại đây

7. Hồ sơ đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở KHĐT: tải tại đây

8. Mẫu hợp đồng thuê nhà: tải tại đây

9. Mẫu biên bản điều chỉnh và lập hoá đơn thay thế: tải tại đây

10. Mẫu biên bản điều chỉnh trong trường hợp chỉ sai tên hoặc địa chỉ (MST đúng): tải tại đây

11. Mẫu công văn đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định: tải tại đây

 

Công chứng hợp đồng khác chứng thực hợp đồng, hãy thận trọng

Công chứng hợp đồng khác chứng thực hợp đồng, hãy thận trọng