KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Trường hợp nào phải nộp mẫu 03/DL-HĐĐT kèm tờ khai thuế GTGT

Trường hợp nào phải nộp mẫu 03/DL-HĐĐT kèm tờ khai thuế GTGT