BẢO HIỂM XÃ HỘI

Không có công đoàn, DN có phải đóng kinh phí công đoàn?



Công ty không thành lập công đoàn cơ sở có phải trích và nộp kinh phí công đoàn không? Nếu phải trích lập thì mức trích lập là bao nhiêu...
Xem tiếp »
.
..





Đóng bảo hiểm xã hôi đối với nhân công thuê khoán


Chi phí nhân công là một chi phí quan trọng đối với doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu xây dựng. Các quy định về bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng này như thế nào? Làm thế nào để các chi phí này được cơ quan thuế chấp nhận tính vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp...
Xem tiếp »







Mức lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất


Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) mới nhất. Các thay đổi về quỹ lương và tỷ lệ đóng bảo hiểm bắt buộc...
Xem tiếp »
.


 

 

 

 

 

Cập nhật chính sách thuế tháng 12/2020

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT - Cục thuế TP. Hà Nội gửi tới các đơn vị nội dung điểm mới trong…