Lập hoá đơn đối với voucher (phiếu quà tặng)

Cục thuế TP Hà Nội ban hành công văn só 73223/CT-TTHT về hóa đơn chứng từ khi sử dụng voucher, phiếu quà tặng. Theo đó: Khi mua voucher, bên bán voucher lập chứng từ thu (chưa lập hoá đơn). Khi khách hàng sử dụng voucher thì bên bán lập hoá đơn theo quy định

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73223/CT-TTHT
V/v hóa đơn chứng từ khi sử dụng voucher, phiếu quà tặng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần VINID
(Địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, KĐT sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP  Nội; MST: 0108372860)

Ngày 30/8/2019, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn s 02/CV/VINID ngày 20/8/2019 của Công ty Cổ phn VINID, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiếnhư sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định v hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định cách lập một số tiêu thức cụ th trên hóa đơn như sau:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ th trên hóa đơn

a) Tiêu thức Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đi với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp t chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trưc hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

…”

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Ngh định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điềm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định lập hóa đơn như sau:

a) Sa đổi, b sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, b sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư s 119/2014/TT-BTC) như sau:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫuhàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ đ tiếp tục quá trình sản xuất).

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Tờnhợp Công ty CP VINID (sau đây gọi là Công ty) mua voucher (phiếu quà tặng) của các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ để làm giải thưởng cho khách hàng trong các chương trình quảng cáo của Công ty hoặc bán lại chcác đối tác khác thì khi thu tiền, các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ (bên bán voucher, phiếu quà tặng) lập chứng từ thu. Khi khách hàng sử dụng voucher (phiếu quà tặng) đ mua hàng hóa, dịch vụ là thi điểm bên bán (các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ) lập hóa đơn, kê khai thuế theo quy định.

Khi Công ty CP VINID bán các voucher (phiếu quà tặng) này cho các đối tác, Công ty không phải lập hóa đơn mà lập phiếu thu, các đối tác mua voucher (phiếu quà tặng) lập phiếu chi theo quy định.

Trường hp còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Thanh tra-Kiểm tra thuế số 5 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đ Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ph
òng DTPC:
- Phòn
g TKT5;
- L
ưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT